Ibuka aho wavuye ukarwa wihane TWAGIRAYEZU Alexis

Ibyahishuwe2:5 Nuko ibuka aho wavuye ukagwa wihane, ukore imirimo nk’iya mbere kuko nutabikora nzaza aho uri, nkure igitereko cy’itabaza cyawe ahacyo nutihana.

Igitabo dusomye cyitwa IBYAHISHURIWE YOHANA.

★.Yabihishuriwe nande: na Yesu.
★.Kuyihe mpamvu: Kwereka imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba. ( Ibyah1:1 )

Ibyo dusomye rero byandikiwe Marayika w’ Itorero ryo muri Efeso. (I byah2:1 )
Abahanga muri Tewolojiya, bavuga ko Marayika w’ Itorero ari Umukuru w’ Itorero. Gusa byarebaga abanyetorero ( Ibyah1:11)

·Haruguru yaho dusomye Ku murongo wa 2, Yatangiye avuga ngo NZI

1. Imirimo yawe
2. Umuhati wawe
3. Kwihangana kwawe
4. Ko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi
5. Ko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo ukabona ko ari abanyabinyoma

Ku murongo was 3 nuwa 6 hari ibyo Yesu Ashima:

1.Kwihangana
2. Kurenganirizwa izina rye ubudacogora
3. Kwanga imirimo Imana yanga (y’ abanikolayiti)

Icyo Yesu Agaya

Kureka urukundo rwa mbere

Bene Data Imana iratuzi burundu, Izi ibyo dukora, ibyo dushyiraho umwete, uko twitwara, ibyo tutabasha kwihanganira, mbese izi details z’ ubuzima bwacu bwose.

Aha rero birashoboka ko hari ibyo Imana yagushima ariko biranashoboka ko hari n’ ibyo irimo ku kugaya. Itorero ryo muri Efeso ryo ryabanje kurangwa n’ urikundo rigeze aho rirabireka. (Ibyah2:4)

Nkuko twabisomye, ryashimwe ibintu byinshi, nyamara hari icyo ryagawe, ariko nubwo rifite umugayo Yesu Aracyarikunda, niyo mpamvu atanga inama agira ati: IBUKA AHO WAVUYE UKAGWA WIHANE

Bakundwa Kwihana binaniye abantu benshi muri iki gihe.

Iyo umuntu abwiwe Kwihana, atangira kwisobanura akadefanda amafuti ye, agatangira ati: Ni ibisanzwe
Umusore: Nonese ko twabyumvikanye, nkamusoma, ikindi tukaba dukundana!

Umukobwa: Ese ubwo wabuza umusore mukundana kugukoraho?

Nuko bakirirwa basigana imibiri NGO bari kwishimisha, bakazasambana bakivuga ngo ni ibisanzwe.

Umugabo: Ni Responsabilité, umugore utamutonganije yagusuzugura

Umugore: Umugabo ni umwana wundi akazana inzaratsi, ati Wenda yazavuga neza mu Rugo. Nuko urugo rwanyu mukaruhereza abadayimoni mutyo. Birababaje

1ABAKORINTO7:24 Bene Data, Umuntu wese abane n’ Imana ameze uko yari ameze agihamagarwa.

KWISUZUMA

Ese ngihamagarwa nabanaga n’ Imana nsomana, nkora Caresse, ntongana, njya no mu bapfumu, niba?...Nuko nusanga hari aho waguye wihane.
Abanya Efeso barabwiwe ngo: Kuko nutihana nzaza aho uri nkure igitereko cy’ itabaza ahacyo.

Umwuka Wera, Arera nyine. Ntashobora kubana n’ ibyanduye.
Ese waba ushaka ko yigendera? Ntibikabeho. Ese Urashaka ko mugumana?
Ihane

Indir. 183. Igice cya nyuma kiravuga:
Kandi uwo mutwaro wikoreye, mwemerere awuguture uruhuke, NGO tuzababe mu Ijuru: Ihane! Ihanei

Imana Iguhe Umugisha

Yari mwene so
TWAGIRAYEZU Alexis