Ibiranga umuntu usaba

Hariho umucamanza mu mudugudu umwe, utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ‘Ndengera ku mwanzi wanjye.’ Amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati ‘Nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera, ngo adahora aza iminsi yose akandushya.’ ” Luka 18:2-5

Muri iyi nyigisho tugiye kugaruka ku ijambo risanzwe rimenyerewe kandi rikoreshwa kenshi mu buzima bwa buri munsi ari ryo ‘’Gusaba’’. Iki ni igikorwa gisanzwe. Ubusanzwe umuntu usaba yicisha bugufi, umuntu usaba arubaha, ariyoroshya, ntarambirwa iyo ashaka guhabwa, arahatiriza kandi agatitiriza.

Uramutse ushaka kumenya byinshi ku ijambo gusaba cyangwa bikaranga umuntu usaba wabona byinshi. Umuntu ugiye gusaba mugenzi we ibi arabikora. Ibi rero kubikora ntibiba bihagije, ushobora kubikora rwose ariko uguha akabirengaho ntabihe agaciro, akakwirengagiza ntakwiteho cyangwa se akabikwemerera mu magambo ariko ntabishyire mu bikorwa. Aha rero ni umuntu ku muntu, reka twibaze noneho ku muntu usaba Imana we yitwara ate?

Umuntu asaba Imana ubundi akwiye kuba ayizi, baziranye ni ukuvuga akijijwe, uyu ashobora kwifashisha bimwe muri ibi twavuze haruguru nko kwicisha bugufi ariko cyane cyane agomba

-  Kwizera, kuko Yesu yaravuze ngo dusabe tuzahabwa, dukomange tuzakingurirwa (Luka 11:9-10, Yohana 14:13-14
-  Kutarambirwa, Bibiliya iravuga ngo abantu bibutsa Ueiteka atubwiye iby’ntimugatuze, ntimukamuhwemere kugeza igihe Yerusalemu (icyo usengera) kizahinduka ishimwe (Yesaya 62:6-7)

Birashoboka ko nawe wari ucitse intege ariko komera. Amagambo twahereyeho yatubwiye iby’umucamanza utarubahaga Imana, ikindi ngo ntiyite ku bantu ariko ibyo kurengera uriya mupfakazi yabikoreye kurambirwa nkanswe Imana yacu, izabura ite kurengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro. Humura yo ntabwo izarindira kurambirwa izabikorera kwiyubahisha n’urukundo rwinshi ifite.

Yo itaranze kuduha umwana wayo Yesu, izabura ite kumuduhana n’ibindi byose dukeneye mu buzima bwa buri munsi. Wirambirwa, komeza utitirize kandi wizere. Wivuga uti ibyanjye Imana ntibyitayeho, abandi barasubijwe njyewe Imana ntabwo inzi, oya, Imana irakuzi kandi iragukunda, ihangane mu gihe gikwiye izaza.

Ushobora kuba wari urambiwe, yewe ukumva no gusengera ikifuzo cyawe wabihagarika, ongera utitirize. Imana y’amahoro ikomeze kubana nawe kandi iguhe umugisha kubwo kwita ku ijambo ryayo mu izina rya Yesu, Amen.