Ibintu 7 byagufasha guhagarara neza mu murimo wahamagariwe

Ijambo ry’Imana muri 1Petero 2:5 Namwe mwubakwe nk’amabuye mazima kugirango mube inzu y’Umwuka , n’ubwoko bw’abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by’Umwuka bishimwa n’Imana kubwa Yesu Kristo.

Imigani 9:1 haravuga ngo bwenge yubatse inzu ye,Yabanje inkingi zayo 7.

Muri make hariho inking zigera kuri 7 zitwubaka kugirango tubashe kuba inzu y’Umwuka Wera kandi tube Ubuturo bw’Imana.
Inkingi ya mbere ni :IJAMBO RY’IMANA

Mbere y’uko umuntu akizwa bizanwa no kumva Ijambo ry’Imana umuntu akaryizera Zaburi 119:11 Umukozi w’Imana yaranditse ngo Nabikiye ijambo ryawe mu mutima kugirango ntagucumuraho.
Zaburi 119:105 Ijambo ryawe n’Itabaza ry’ibirenge byange,n’umucyo umurikira inzira yanjye. Muri make iyo dukunda gusoma Ijambo ry’Imana buri munsi ntabwo tubasha gukora icyaha kuko tuba dufite urumuri rwaryo muri twe.

Ubundi Bibliya itubwira ko Ijambo ry’Imana ari inkota ikeba amugi impande zombi Abefeso 6:17. Ribe muri twe rigwiriye kandi rifite ubwenge…

Inkingi ya kabili :KWIZERA

Kwizera n’intwaro ya ngombwa mubuzima bwa gikristo kuko Ijambo ry’Imana muri 1Petero 1:5 haravuga ngo turindwa n’imbaraga z’Imana kubwo kwizera.

Abagalatiya 3:11 ukiranuka azabeshwaho no kwizera
1petero 1:9kwizera kuzana ingororano z’Agakiza.
Abaroma 10:10 Umutima niwo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka.
Muncamake kwizera gufite inyungu nyinshi.

Inkingi ya gatatu :GUSENGA

Umwami wacu Yesu yadutegetse ko tuba maso dusenga ngo tutagwa mu moshya Matayo 26:41
1abatesalonike5:17 haravuga ngo musenge ubudasiba
Dusengeshe umwuka iteka muburyo bwose bwo gusenga
Kenshi iyo umuntu adasenga agenda agwa mubyaha by’uburyo butari bumwe.

Inkingi ya kane :KUGERAGEZWA

Iyo uri umukristo usoma ijambo ry’Imana ukaryizera ukagerekaho gusenga uhura n’ibigeragezo bitandukanye kugirango Imana irebe ko uyiringiye koko.

Yobu2:1 Imana yemerera satani kugerageza umukozi wayo Yobu
Akenshi Imana ijya yemera ko tugeragezwa ariko suko itwanga kuko n’umubyeyi utagira urwango ahubwo nukugirango atugeze aho tugomba kugera.

Abahebrayo 4:15 hatubwirako Umutambyi wacu mukuru yageragejwe ariko ntiyakora icyaha.
Ibyahishuwe 3:10 havuga ngo kuko witondeye Ijambo ryo kwihangana kwanjye nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza.

Inkingi ya gatanu :KWIHANGANA

Yakobo 1:12 haravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry’ubugingo.
Niba waba uri kugeragezwa komera umubyeyi aracyagukunda ntabwo ikigeragezo kizakwica.

Umukozi w’Imana wese ugera murwego Imana imwishimira kandi akagirira abandi umumaro kumusozi we abanza guca mu muriro wo kugeragezwa.

Matayo 24:13 haravuga ngo uwihangana akageza imperuka azakizwa.
Abahebrayo 12:1 ubwo tugoswe n’igicu cy’abahamya bangana batya nukuvuga bagiye bageragezwa (urugero:Mose,Yobu,n’abandi benshi twihangane.

Inkingi ya gatandatu :URUKUNDO

Yesu yadutegetse gukundana ndetse ikigeretse kuri ibyo tugasabira n’abaturenganya Matayo 5:44
Umuntu wageze murwego rwo gusengera umwanzi aba ageze kure mu kwizera

Abaroma 13:10 Urukundo nirwo rusohoza amategeko
1Abakorinto 13:1-4 mu mpano zose urukundo nirwo rw’ingenzi.
Senga Imana yuzuze umutima wawe urukundo ukunde abantu wumvaga warazinutswe mu mutima wawe.

Uzahinduka umuntu udasanzwe reba umwami wacu Yesu uburyo bamwanga ariko akarushaho kubakunda.
Nawe rero Yesu yagutumye guhindura amaganga ariko ugomba kubanza gukunda abo ujya guhindura kugirango imirimo y’Imana igaragare muri wowe Umwami akugirire neza

Inkingi ya Karindwi :KUBAHA IMANA

Bibiliya itubwira umugabo witwa Koruneliyo yari umutware w’abasilikare mu ngabo zitwa Italiyana
Ijambo ry’Imana ritubwira ko yari umuntu w’umunyadini ariko wubaha Imana nabo murugo rwe bose , akagirira abantu ubuntu, kandi agasenga ubudasiba

Muncamake turasabwa kugira umutima ukunda Imana.
Icyitonderwa: Iyo umuntu akunda gusoma Ijambo ry’Imana buri munsi akagerekaho Kuryizera akagerekaho gusenga ahura no kugeragezwa n’ibintu bitandukanye harimo n’abantu bamurageza agasabwa kubyihanganira kandi akabagirira urukundo icyanyuma n’ukugenda umuntu yiyejesha kubaha Imana mu mibereho yacu ya buri munsi.
Ubuntu n’amahoro by’Umwami wacu Yesu bibane namwe mwese
Turabakunda

EV.Rusatira Théoneste