Ibintu 7 bigaragaza ko Imana ari umukoresha mwiza - Pst Uwambaje Emmanuel

“Mwese abarushye n’abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Kuko kunkorera kutaruhije, n’umutwaro wanjye utaremereye.” MATAYO 11:28-30.

Reka turebere hamwe ibintu 7 bigaragaza ko Imana ari umukoresha mwiza:

Imana ikoresha umuntu wese yaba yoroheje cyangwa akomeye
(Yakobo 5:17) “ Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe asba ko imvura itagwa.”

Imana ntikoresha abantu bashoboye, ikoresha abantu baboneka (Disponible, available)

Imana ntireba ubutunzi, uburanga, icyubahiro... ( Samuel 16:11-13) (1 korinto 1:26) Muzirikane guhamagarwa kwanyu bene Data, y’uko ab’ubwenge bw’abantu (Intelectuel) bahamagawe atari benshi n’abakomeye bahamagawe atari benshi n’imfura zahamagawe atari nyinshi.

Imana ikoresha n’abakene kabone n’ubwo baba abatindi nyakujya (Abacamanza 6:11-40) Imana yatoranije Gideyone ava mu muryango woroheje wo kwa Manasse, umuryango ukennye ariko ntibyabujije Imana kumutoranya ngo ayikorere akiza Abisirayeli.

Imana ikoresha n’abarwayi

(2Korinto 12:7-9) “ Kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenze ibikwiriye ni uko nahishuriwe ibikomeye cyane,ni cyo cyatumye mpabwa igishaakwe cyo mu mubiri,ari cyo ntumwa ya satani yo kunkubita ibipfunsi,ngo ne kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye…”

Imana ikoresha n’abana bato

Imana yatoranije Yeremiya kuyikorera ari umwana muto.
(Yeremiya 1:4-8) “ Nuko ijambo ry’Uwiteka rinzaho riti “Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka,ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga…”
6. Imana ikoresha n’abapfakazi kabone n’iyo baba ari abakene
Mwibuke wa mupfakazi w’i Sarefati Imana yakoresheje agaburira Eliya

Imana ikoresha n’umukozi wo mu rugo ( umuboyi)

(2 Abami 5:1-5) Imana yakoresheje umuja wo kwa Namani kugirango Namani akire ibibembe.

Umwanzuro: Gukorera Imana ntibiruhije uwo waba uri we wese, icyo waba ukora cyose, nejejwe no kuba umukozi w’Imana! Imana dukorera ikeneye ko tuyikorera twejejwe, ikeneye ko tuyikorera tuyizera kandi tutayitiranya n’abantu, ibisigaye dusabe Imana kuduhishurira ibyo ishaka ko tuyikorera nk’abakozi bayo.

Deo Jyamubandi