Ibintu 5 itorero ry’Imana rigomba kubanza imbere - Simeon Ngezahayo

Hari ibintu byinshi usanga itorero rikora, ariko hari umugambi w’Imana nk’uko yawuhishuriye muri Kristo. Ikindi hari imibereho yarangaga itorero rya mbere n’ibyo bashyiraga imbere (Ibyakozwe n’intumwa 6:1-4). None se niba intumwa zarashyiraga imbere gusenga no kwamamaza ubutumwa bwiza, kuki itorero rya none ritarushaho kwibanda kuri iyi ntego?

Dore ibintu 5 itorero ry’Imana rigomba kubanza imbere nk’uko tubisanga muri Bibiliya, kugira ngo itorero rikomeze kwera kandi ubwami bw’Imana buze mu isi:

Ivugabutumwa

Intego nyamukuru Umwami wacu Yesu Kristo yasigiye itorero ni uguhindura amahanga yose kuba abigishwa (Matayo 28:18). Nk’uko tubisoma muri ubu butumwa bwiza, Itorero ni ryo rigomba kwigisha abari mu isi kwitondera ijambo ry’Imana.

Umwuka wera

Ivugabutumwa rigomba guherekezwa n’Umwuka Wera, kuko Umwuka ari we buye fatizo ry’itorero. Imana ikorera mu itorero ku bw’Umwuka wayo. Abizera ntibashobora kugira icyo bakora badashobojwe na Kristo (Yohana 15:5; Abafilipi 4:13).

Ubumwe bw’itorero

Itorero ry’Imana ni rimwe ku isi yose, nk’uko Yesu n’Imana bari umwe. Mu gihe itorero ryunze ubumwe ab’isi bizera ko Yesu yatumwe n’Imana (Yohana 17:20-21), ariko kwirema ibice ntibivuga ubutumwa kandi si wo mugambi w’Imana.

Gusenga

Gusenga ni yo nzira yonyine abizera bavuganiramo n’Imana, kandi ni uburyo bwo kuramya tuzamura Umwami Imana hejuru y’ibyaremwe byose (Kuva 34:14). Uku ni ko Imana yategetse Mose, kandi iri ni ihame ridakuka kuko Imana ntihinduka.

Kwatura ibyaha

Tuzi yuko icyaha gishyira umwizera mu bubata, ndetse kikanasenya ubusabane bwe n’Imana. Abizera rero bagomba kwaturiranira ibyaha byabo imbere y’Imana bagasaba imbabazi, bakabona kuva mu bubata bw’icyaha cyabo ndetse bikagarura ubusabane bwabo n’Imana (Yakobo 5:16).

Bajecteur/agakiza.org