Ibintu 5 Nehemiya yakoze, asaba Imana kujya ibimwibukira

Iyo uvuze Nehemiya ku basomye ijambo ry’Imana bahita bumva ijambo kubaka inzu y’Imana, umuntu ugira ishyaka, wubaka arwana n’ibindi. Ariko kandi bahita banibuka abagabo batatu ari Sanibarati, Tobiya na Geshemu bamurwanije mu gihe yakoraga umurimo w’Imana ariko ntacike intege.

Aha tugiye kuvuga ibintu bitanu yakoze ubwo yari yari yarasubiye i Babuloni, agarutse asanga umutambyi witwa Eliyashibu wari warashyiriweho gutegeka ibyumba by’inzu y’Imana yabaye inshuti na Tobiya bafata nk’umwanzi w’umurimo, arangije amuhamo n’icyumba. Nehemiya ntiyabyihanganiye ahubwo amaze kumenya icyaha Eliyashibu yakoze dore ibintu 5 yahise akora:

1. Yirukanye Tobiya mu nzu y’Imana

Tobiya yari umugabo mubi kuko yarabarwanyije cyane ariko ntibacika intege barakomeza barubaka, ubwo rero Nehemiya yari yarasubiye i Baburoni kureba umwami, uwitwa Eliyashibu w’umutambyi wari warashyiriweho gutegeka ibyumba byo mu nzu y’Imana, yuzura na Tobiya hanyuma amutunganiriza icyumba kinini mu nzu y’Imana. Nehemiya 13:4-5

Nehemiya rero agarutse ararakara cyane yibaza ibyo uwo mugabo yakoze, ntiyazuyaje rero ahubwo yihutiye kumusohora muri iyo nzu ndetse n’ibye byose.

2. Yategetse ko beza inzu y’Imana

Inzu y’Imana yari yinjiyemo ibizira niyo mpamvu yategetse ko bayitunganya neza kugirango hagaruke kwera kw’Imana. Nehemiya yategetse ko beza ibyumba. Nehemiya 13:9

3. Yagaruye ibyari byaratawe

Igihe Tobiya yacumbikirwaga mu cyumba cyo mu rusengero hari ibikoresho bari basohoyemo, Nehemiya rero amaze gutunganisha iyo nzu yabigaruyemo nyuma yo kweza inzu y’Imana. Nehemiya 13:9
4. Yateranije abalewi abasubiza mu myanya yabo

Nehemiya amaze kumenya ko Abalewi bari abatambyi batambiraga Abisilayeli ibitambo icyo gihe batagikora uwo murimo, kandi batahabwaga ibyo bari basanzwe bagenerwa bigatuma bahunga, buri wese agasubira iwabo, yategetse ko bagaruka abasubiza ahabo. Nehemiya 13:10-11

5. Yashyize abarinzi ku bubiko bw’inzu y’Imana

Nk’uko twabivugaga haruguru nta muntu wakwishimira kubona ibyo yubatse bisenyuka, niyo mpamvu iyo umuntu arangije umurimo we yiga uburyo bwo kuwurinda ngo utangirika, abanzi b’Imana ntaho bari baragiye niyo mpamvu yize uburyo bwo kurinda ibyo bubatse ngo batazamuca urwaho bakabisenya. Nehemiya 13:13

Ng’ubwo ubutwari bwa Nehemiya yagize bwatumye agira ishyaka ryinshi muri we, yarangiza akavuga ngo ‘’Mana yanjye ujye unyibuka ku bw’ibyo, kandi ntuzahanagure imirimo yanjye myiza nkoreye inzu y’Imana yanjye.’’ Nehemiya 13:14

Nawe ujye ugira ishyaka ryiza kubw’umurimo w’Imana, ukore imirimo wumva wakwibutsa Imana mu bihe bikomeye. Imana iguhe umugisha. Amen.