Ibintu 3 Imana idushakaho Raymond Birasa

MIKA 6:8 Yewe mwana w’umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka agushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira, no kugendana n’Imana yawe wicisha bugufi.Ibyo Imana idushakaho:

1. Ni ugukora ibyo gukiranuka

Iyo umunyabyaha amaze kwakira Yesu Kristo aba abaye umukristo, mu rugendo rwa Gikristo ugomba gukora icyo Imana ishaka; Imana ishaka ko buri wese akora ibyo gukiranuka, gukiranuka ni ubuzima bwacu bwa buri munsi, ugakiranuka aho abantu bakureba ndetse n’ahiherereye. Muri Bibliya tuhasanga imibereho ya Yobu uko yakomeje mu mutima we guharanira gukiranuka atitaye ku byo abantu bamubwiraga ndetse atarebye n’ibyamubabazaga. yarahamije ati: “Gukiranuka kwanjye ndagukomeje ntabwo nzakurekura, umutima wanjye ntuzagira icyo unshinja nkiriho” Yobu 27: 6.

Mbese wowe ujya ugambirira guhamya nubwo byagaragara ko aho uri ari wowe wenyine uri guhamya Imana? Haranira guhamya aho uri hose kuko ni cyo Imana igushakaho.

2. Gukunda kubabarira

Imana kandi iradushakaho gukunda kubabarira, kubabarira bikwiye kuranga umukristo kuko natwe duhora tugirirwa imbabazi n’Imana kuko uko dukiraniwe iyo duteye intambwe yo gusaba Imana imbabazi ntabwo ireka kutubabarira. Niyo mpamvu umuntu akwiye kubabarira mugenzi we nubwo ibyo yagukoreye byakubabaje cyane.
Dore uko Yesu Kristo yasubije Petero amubaza umubare agomba kubabari umuntu muri (Matayo:18:21-22) Nuko Petero aramwegera aramubaza ati “Databuja, mwene Data nangirira nabi nzamubabarira kangahe? Ngeze karindwi?” Yesu aramusubiza ati “Sinkubwiye yuko ugeza karindwi, ahubwo yuko ugeza mirongo irindwi karindwi. Benedata urebye ukuntu dusaba Imana imbabazi kandi ikatubabarira, twagakwiye kubabarira umuntu wese waduhemukiye kandi Yesu yabivuze neza cyane ngo uzababarire umuntu ugeze inshuro mirongo irindwi karindwi.

Birasobanutse dukwiye kugira imbabazi igihe cyose, niba utabasha kubabarira tangira ubabarire kandi nawe niba hari ukwatse imbabazi zitange. Nkuko Yesu yakomeje abidusaba ( Matayo 18:33) ”nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nk’uko nakubabariye?” Imana idushoboze kubabarira.

3. Kugendana n’Imana yawe wicisha bugufi

Kandi nanone Imana irashaka ko tugendana na yo, twicisha bugufi. Mu bintu bituranga harimo gukunda icyubahiro, iyo hagize umuntu ugusuzugura birakubabaza cyane kuko dukunda ko twubahwa kandi na buri wese.

Dore uko Petero yabivuze “Namwe basore mugandukire abakuru. Mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya abibone na ho abicisha bugufi ikabahera ubuntu.” (1Petero:5:5-6) Inzira yo kuzamurwa nuko ubanza ugaca bugufi maze igihe gikwiye Imana izadushyira hejuru. Imana idushoboze dukomeze gukiranuka, dukunde kubabarira ndetse dukomeze no kuyikorera twicisha bugufi.

Raymond Birasa