Ibintu 10 bigayitse bikorwa mu materaniro ya gikristo – Igice cya 1

Guterana n’abandi ni kimwe mu bintu umukirisitu wese aba akwiriye kwitaho cyane kuko bigira umumaro mu mibereho ye yo mu mwuka. Uretse n’ibi, ijambo ry’Imana naryo riduhugurira gushishikarira guterana kwera cyane cyane muri ibi bihe bigoranye (iminsi y’imperuka), nk’uko byanditse mu ijambo ry’Imana mu Baheburayo 10:25 hagira hati “Twe kwirengagiza guteranira hamwe nk’uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane kandi uko mubonye urya munsi urushaho kwegera, mube ari ko murushaho kugenza mutyo”.

Niba guterana kwera ari byiza, bisobanuye muri make ko bitanga umusaruro cyane mu gihe bikozwe neza. Muri iyi nkuru turarebera hamwe ibintu 5 bigayitse bikorerwa mu materaniro ya gikirisitu, bigatuma intego nkuru y’amateraniro yera itagerwaho. Mbere yo kubagezaho ibi, reka mbanze mvuge ko ibikubiye muri izi ngingo ari ibyo nabonesheje amaso yanjye, bisobanuye ko wenda aho wowe ugenda cyangwa uteranira bitahaba, bityo ukaba ukwiriye kuba maso, ugakumira, mu gihe naba mpuje nawe kwemera ko bigayitse.

1.Gukoresha imbuga nkoranyambaga

Nta ukwiriye kwirengagiza ko imbuga nkoranyambaga ari nziza kuko zifasha abantu kwihutisha iterambere, kuvugana n’abantu bawe no kwaguka mu buryo bwose. Ariko ku rundi ruhande, kwicara mu materaniro, hari kuvugirwa ijambo ry’Imana, ukaba uri kuri whatsapp, facebook n’izindi mbuga nkoranyambaga uvugana n’abantu bawe, biragayitse pe! Ariko reka twibaze gato: Ese uba uri gusangiza abatabashije kuhagera ibyo uri kwigishwa? Niba igisubizo ari “oya”, zirikana ko ibyo uri gukora, bishobora kuba atari bibi na busa, ariko biri gukorwa mu gihe kidakwiriye.

2.Kugaburira abana mu rusengero

Ijambo ry’Imana rivuga ko dukwiriye kumenyereza abana inzira bakwiriye kunyuramo, no guterana kwera kurimo birumvikana. Gusa nanone usanga bisa nabi cyane iyo umwigisha ari kwigisha ijambo ry’Imana, ukumva aha na hariya udushashi tw’ibisuguti dufungurwa, ababyeyi batongana n’abana babasaba kurya (ku bana barya babanje kugorana).

Hari itorero nigeze kubamo cyera (sindivuga izina), hateraniraga ababyeyi n’abana ndetse ryo ntirinagira ishuri ry’icyumweru (Sunday school) nk’amatorero menshi ya gikirisitu y’ubu, ariko ntiwabasha kumenya ko abana baba bahari bitewe n’ubwitonzi baba bafite. Abana baragaburirwa ntunamenye igihe byakorewe kuko umubyeyi arasohoka, akagaburira umwana, akagaruka anyonyomba atagize uwo abangamira. Ese ibi bintu si agahebuzo? Bibaye ari byiza, kubyigana ntibyaba ari bibi pe!

3.Kwitaba telefoni

Uretse gukoresha imbuga nkoranyambaga, hari ubwo ujya kubona ukabona telefoni y’umuntu irasonnye, aho guhaguruka agahitamo kunama gato akayitabira mu rusengero. Hari ubwo ushobora kuba ubasha kuvuga gahoro ku buryo utabangamira abandi ariko se usohotse ukitabira hanze bitwaye iki? Hari igihe undi ahaguruka, ataragera hanze, agahita yitaba agasohoka avugira kuri telefoni. Ibi ntabwo byaba ari bibi tubihagaritse, umuntu akajya yirinda kwitabira telefoni mu rusengero cyangwa se akaba yihanganye akaza guhamagara abamushatse nyuma.

4.Gusohoka buri kanya

Ibi birashoboka ko wenda biterwa n’uko abantu benshi, cyane cyane abo mu mijyi basigaye bihugiraho cyane mu buryo butababashisha gusurana kuko usanga akenshi ku nsengero mu masaha y’amateraniro, haba hahagaze abantu hanze (cyane cyane abaririmbyi) biganirira. Abasohoka benshi basohoka mu gihe cy’ijambo ry’Imana, ryarangira bakongera bakinjira bakiyumvira indirimbo.

Ese ibi birakwiriye? Ese buriya indirimbo zonyine zirahagije? Niba uyu muco wo gusohoka buri kanya ugayitse, tuwirinde, tujye dufata akanya tuganire nyuma y’amateraniro.

5.Guha agaciro amaturo kuruta ubugingo bw’abantu

Ibi bireze henshi cyane mu nsengero aho amaturo ahabwa agaciro kanini cyane kuruta ubugingo bw’abantu ubwabo. Njye nemera ko iyo duteraniye hamwe, cyangwa se n’undi murimo uwo ari wo wose witirirwa kuba uw’Imana, byose biba bigamije guha abantu batarakira agakiza amahirwe yo kwihana, bagahindukirira Umwami Yesu.

Umunsi umwe nagiye guteranira ahantu mu ijoro ry’ubunani, nuko nibuka ko hashobora kuba hari abantu badafite icyo kurya, negera umushumba w’iryo torero musaba ko twashaka uko dushyigikira abantu badafite icyo kurya ngo nabo baze kunezerwa. Yarancyashye, ambwira ko ibyo bidashoboka kuko ngo hagiye gukurikiraho umwanya wo gutanga amaturo n’icya cumi!

Ikindi kintu gikunda kuntera umubabaro ni igihe amatorero amwe n’amwe agera mu mwanya wo gutanga igisa na raporo ku banyamuryango bayo, hakavugwa abantu basubiye inyuma, bakabasoma amazina, bakavuga ko babashyize inyuma y’itorero. Icyo gikorwa cyose ndetse no kubasengera bifata umunota umwe. Ariko iyo hageze umwanya wo kuvuga icya cumi n’amaturo byinjijwe muri uko kwezi ndetse hagasuzumwa impamvu abantu batatanze cyane nk’ukwezi gushize, babifataho isaha yose, banasengera abantu kuri iyo ngingo bagahanika amajwi cyane bigatinda.

Ntekereza ko umwanya n’ agaciro gahagije biba bikwiriye guhabwa abantu n’ubugingo bwabo, kuko uwamaze kwakira Umwuka wera burya atanga nta n’umushyizeho igitutu.

Mu nkuru yacu y’ubutaha tuzabagezaho ibindi bintu 5. Ese wowe hari ikikubangamira tutavuze muri iyi nkuru?

Erick [email protected]