Ibimenyetso simusiga mu mateka bigaragaza ko Yesu yazutse

1 Abakorinto:15:17-19 “Kandi niba Kristo atazutse kwizera kwanyu ntikugira umumaro ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Kandi niba bimeze gutyo n’abasinziriye muri Kristo bararimbuse.”

Ubukirisitu ntabwo ari ibintu by’ibitekerezo abantu bitekerereje cyangwa kwihesha morale, imyizerere ya Gikirisitu ishingiye ku bihamya bigaragara ndetse bifite n’ibimenyetso mu mateka. Mu gihe ibivugwa byaba bitarabaye imyizerere yaba nta mumaro ku bayizera.

Rimwe mu mahame y’imyizerere ya Gikirisitu ni uko Yesu Kristo yazutse mu bapfuye. Kuzuka kwa Yesu mu bapfuye cyabaye ikimenyetso kigaragaza ko Kristo ari umwana w’Imana nyuma yo gutsinda satani, icyaha, n’urupfu mu buryo bw’ibitangaza.

Hari ibintu bitatu mu bushakashatsi byagaragaje ko Yesu kristo yazutse.

1) Umurambo we nta hantu ugaragara

Uburyo bworoshye bwagombaga gukoshwa kugirango hagaragazwe ko umuntu wabayeho mu kinyejana cya mbere atazutse bagombaga gupima umurambo we. Umurambo we ntabwo wigeze ugaragara.

Yesu amaze gupfa ku musaraba umurambo we wajyanwe mu mva yari iri mu rutare kandi hakingishwa n’urutare, ndetse ubutegetse bw’abaroma bushyiraho uburinzi kugirango hatazagira umwiba. Ariko umurambo we nta wukiri mu mva kandi nta n’ahandi havugwa wajyanywe.

2) Hari abahamya benshi babonye Yesu nyuma yo kuzuka.

Abakirisitu ntabwo bizera umuzuko wa Yesu kuko umurambo we utakiri mu mva, ahubwo ni uko yiyeretse abantu benshi nyuma yo kuzuka. Ntabwo yiyeretse abigishwa be 12 gusa ahubwo yiyeretse abantu barenga 500.

1 Abakorinto: 15:4-8 “Agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu nk’uko byari byaranditswe na none akabonekera Kefa maze akabonekera abo cumi na babiri, hanyuma akabonekera bene Data basaga Magana atanu muri abo benshi baracyariho n’ubu ariko bamwe barasinziriye. Yongeye kubonekera Yakobo n’izindi ntumwa zose.”

Abahanga bavuga ko Intumwa Paulo yanditse uru rwandiko mu mwaka wa 54 nyuma y’ivuka rya Yesu, akaba ariyo mpamvu avuga ko abenshi mubo yabonekeye baricyariho. Bigaragare ko iyo aza kuba yaravugaga ibinyoma hari kuboneka ababinyomoza.

3) Abo Yesu yabonekeye bari babonye urupfu rw’agashinyaguro yari yapfuye kandi bazi ukuri kose

Bamwe barwanyije ko Yesu yazutse bavuga ko abigishwa baje bagatwara umurambo we bakabeshya ko yazutse. Ariko niba byaragenze gutyo kuki baba baremeye kubana n’abantu bafite iyi mizerere n’imiryango n’inshuti zemeraga ko Yesu yazutse akanababonekera bakemera kugendera muri icyo kinyoma ntibabinyomoze.

Igisubizo ni uko bari bazi ukuri ndetse baramenye ko Yesu yazutse kandi bakabona ko ntakindi bakora uretse kubuza abantu gukomeza kuvuga ko Yesu yazutse ariko nta kindi kintu bari gushobora kubikoraho kuko abantu benshi bari bamaze kumenya ukuri..

Chuchpop.com
Tuyishime [email protected]