Ibimenyetso 10 bigaragaza itorero rifite ibibazo (Igice cya II) Pastor Desire

Itorero cyangwa idini nk’uko abenshi babyita, ni ahantu umuntu aba akeneye kuba kugira ngo akuze ubuzima bwe bw’umwuka nk’uko umuntu ubusanzwe akenera umuryango kugira ngo abashe kubaho. Itorero rero hari igihe rihura n’ibibazo bitandukanye bigatuma abo ribereye ubwugamo kandi rifitiye akamaro bahura n’ingaruka zitandukanye. Mu nkuru yacu y’ubushize twabagejejeho ibintu 5 bitandukanye bigaragaza itorero riri mu bibazo by’ingutu, muri iyi nkuru nk’uko twari twabibasezeranyije, turabagezaho ibindi byari bisigaye.

6. Itorero rifite ibibazo ritonesha bamwe: Ubusanzwe umuco wo gutonesha si mwiza na buhoro ariko hari bamwe mu bakozi b’ Imana bagifite uyu muco utari mwiza. Umubyeyi akwiriye gufata abana bose kimwe. Rimwe nigeze kumva umukirisito yitotombera umushumba we ko yashatse ko babonana, anyura ku munyamabanga we amuha randevu (rendez- vous) y’amezi 6 nyamara hari bamwe mu bakirisito bo muri urwo rusengero bamuhamagara kuri telefoni gusa bakarara babonanye.

Iri tonesha hari ubwo rishingira ku butunzi umuntu afite, icya cumi atanga, uko yita ku mushumba cyangwa icyo batekereza azamarira itorero. Ikibabaje kurusha ibindi ni uko hadashingirwa ku gakiza ahubwo kenshi bareba ibigaragarira amaso. N’ubwo abatoneshwa baba bagira imyitwarire mibi hanze nta cyo biba bibwiye umushumba.

7. Kwimuka kwa hato na hato: Kimwe mu bimenyetso by’itorero rifite ibibazo usanga abakozi bahora bimurwa bya hato na hato. Ibi bikaba ari ikibazo ku bakirisito kuko baba bagitangiye kumenyera umushumba wabo nyuma y’amezi atatu bakaba babazaniye undi ibyo bituma batagira uwo bamenyera.

Tekereza uramutse ufite abana bagahora babahindurira se buri mezi atatu bakababwira ngo uyu ni we so nyuma y’andi mezi atatu bakazana undi. Ubwo abo bana bazagira ubuhe burere kandi uje wese abanza gufata umwanya wo kubabwira ko ibyo uwo asimbuye yabababwiye bitari byo?

Ibi bizana kudindira kw’ibikorwa by’iterambere by’itorero kuko mu mwaka umwe uba utaragira umurongo uhamye wo gukoreramo. Abimura abo bakozi b’Imana baba babifitemo inyungu inyuzwa mu nzangano cyangwa ibindi bakabikemuza guhora bimura abakozi.

Uwavuga ububi bw’ iki kibazo ntiwabumarayo kuko imiryango y’aba bakozi nayo irahazaharira kuko niba ukuye umuntu I Kigali umujyana mu ntara abana bahita bata amashuri, ubukode bw’inzu, inshuti byose bisaba gutangira bushya. Iyo uganiriye n’abana b’abashumba ikintu banga kuruta ikindi ni umurimo w’ubupasiteri bitewe n’ibikomere wabasigiye.

8. Itorero rifite ibibazo ntiritoza abashya: Mu nama Yesu yatanze muri Matayo 28:19-20 yavuze ngo nimugende muhindure abantu kuba abigishwa hanyuma mubigishe kwitondera ibyo nategetse.

Iyo umushumba adafashe umwanya ngo atoze abigishwa be bigira ingaruka zikomeye kuko iyo ashatse gufungura urundi rusengero abura uwo atumayo kuko nta we yatoje. Hari icyo abantu benshi bakunda kwibagirwa; nta muntu uhoraho. N’ubwo waba ari wowe nyir’ iyerekwa, igihe kizagera usaze cyangwa upfe. Mu gihe rero utatoje urubyiruko ruzavamo abagusimbura, iyerekwa ryiza watangije rizarangirana nawe. Yosuwa yarwanye intambara yibagirwa gutoza abasimbura nyuma ye ingaruka zabaye ko Abisirayeli baguye basenga ibigirwamana.

Ikintu gikomeye twibagirwa ni uko iyerekwa rivuka rigasaza. Burya haba hekenewe abantu bantu bakiri bato bazaramira iyerekwa kugira ngo rikomeze.

9. Udukoryo mu gutura: Itorero ritangiye kugira ibibazo abantu bagira intege nke mu gutura no gukora indi mirimo isaba ubwitange bw’amafaranga. Mu matorero ya gikristo amwe n’amwe uzasanga abakirisito binubira uburyo bakwamo amafaranga bavuga ko bayabaka ku ngufu. Nyamara nta kintu kinezeza umukirisito nko gukorera Imana. Kuki basigaye bavuga ko bayabaka ku ngufu?

Abanyamadini nabo iki kibazo barakibonye bahitamo guhimba uburyo buzatuma abayoboke babo batanga amafaranga n’ubutunzi bwabo, bakabwira abakirisito gutanga “Isaka wabo”, kwibuka iminsi ya kera, kugura ubutaka n’amavuta ava muri Isirayeli, gutanga ituro kugira ngo ibyifuzo byawe bisengerwe, kwikuzaho inyatsi, karande, imivumo, imikoshi n’ibindi. Ibi n’ubutekamutwe bukorerwa mu matorero hagamijwe gushaka amafranga.

10. Itorero rifite ibibazo ntiryaguka: Ubundi iyo ubyaye umwana ntakure ni kimwe mu bintu bibabaza cyane. Hari amatorero amwe n’amwe ubona atigera akura, ibi biterwa na byinshi birimo imiyoborere yaryo, kuba abantu nta cyo bahungukira aha twavuga ko nta mbaraga z’Umwuka Wera ziba zigaragaza muri iryo torero bigatuma nta cyo abantu bahungukira.

Ubundi ubutumwa bwiza iyo bugeze ahantu buzana impinduka nyinshi mu bice byose bigize umuntu. Ntibyumvikana rero ko ubutumwa bwiza bugera ahantu ukabona imyaka ishize ari 20 ariko nta kiyongera ahubwo buri munsi ugasanga abantu baraguhunga. Mu gihe ari uko bimeze mu itorero ryawe wakwisuzuma ugahindura imyifatire cyangwa ukajya gusenga ukavugana n’ Imana neza ukareba ko aho uri ari ho Imana yifuza.

Niba utarasomye igice cya 1 kanda hano kugirango ugisome
http://agakiza.org/?Ibimenyetso-10-bigaragaza-itorero-rifite-ibibazo-Igice-cya-I-Pastor-Desire

Ubutaha tuzabagezaho uko ibi bibazo byakemuka ntimuzacikwe!
Pastor [email protected]