Ibikorwa bya muntu ni ingaruka z’imitekerereze ye. Pst Kazura Jules

Kuko uko atekereza ku mutima ariko ari (Imigani 23:7)

Burya ibyo dutekereza ni byo bivamo ibyo dukora n’uko twitwara. Ushoboye kugenzura no gutegeka ibyo utekereza, imikorere, imivugire n’imyitwarire yahinduka.

Ni ngombwa kurinda ibyinjira mu mitima yacu aha ni ukuvuga mu bitekerezo byacu, niyo mpamvu Salomoni yavuze ngo: “Rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa kuko muri wo ari ho iby’ubugingo bikomoka (Imigani 4:23).

Yakobo nawe yatwigishije ko ibyaha bitangirira mu bitekerezo (Yakobo 1 :13-15). Ibyo duhaye ikaze mu bwonko bwacu igihe kirekire bigera aho akaba ari byo dukora.

-Ibyinjira mu mutwe biza ari nk’ibitekerezo bikazabyara ibikorwa;

-Bya bikorwa bimaze igihe kirekire ubigenderamo bikabyara akamenyero;

-Ibyo wamenyereye gukora bigeraho bigahinduka imitereren yawe;

-Ya miterere yawe niyo ivamo uwo uzaba we.

Buri wese agomba kwitondera ibyo atekereza, burya uko utekereza niko uri, mu gutegeka ibyo umuntu atekereza ni byiza kwitondera ibyinjira mu mitwe yacu. Twahitamo guha umwanya ibitekerezo byanduye cyangwa se tugahitamo ibyera binezeza Imana.

Dore bimwe mu byo wakora ngo ugire ibitekerezo bizima bityo ubashe no gukora ndetse no kuvuga ibintu bizima.

1. Senga iri sengesho buri gihe uti: “Mana undememo umutima wera, unsubizemo umutima ukomeye” (Zab 52:12).

2. Ibitekerezo byawe bihe inzira, ibibi ubyime umwanya, nibiza ubisimbuze ibyiza ku ngufu. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Krisito. (2Abakorinto 10:5).

3. Shaka uko wakuzuza mu bitekerezo byawe ibintu bigira umumaro, byubaka kandi bifite icyo byakungura bikungura n’abandi. Ibisigaye bene data, iby’ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby’igikundiro byose, n’ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, abe ari byo mwibwira. (Abafilipi 4:8).

4. Ihe gahunda mu byo ureba, wumva no mu byo usoma. Ntushobora kwibwira ko uzagera igihe utekereza ibyiza mu gihe wuzuza imyanda mu mutwe wawe kandi ku bushake, korera Imana; soma Bibiliya, ganira n’abaganira ibigira umumaro, maze nuhinduka mu bihora mu mutwe wawe uzabona n’imikorere yawe ihindutse. Kuko uko utekereza niko uzamera, ibitegeka intekerezo zawe bizategeka n’imikorere yawe.