Ibikomeye kuri twe, ku Mana ni uburyo bwo kugaragaza imbaraga zayo!

‘’Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ndetse n’ibyo twibwira,..’’ Abefeso 3:20

Imana ifite ubushobozi bwo gukora ibintu birenze cyane ibyo tuyisaba n’ibindi byinshi twibwira mu bitekerezo byacu, cyane ko iyo tuyisaba tubihuza n’ubuzima bwacu tubamo, inzara y’akanya gato, ibyo dukennye umunsi turimo nk’abantu, ariko kuko Imana irenza amaso kubyo tureba, iba izi ibiri mu bukene bwacu kandi bidukwiye, akaba aribyo iduha.

Iyo tuyisaba dusabwa kuzana imitima yo gutegereza kandi iyifitiye icyizere cyuzuye, tudashyira imipaka iyo ariyo yose ku bushobozi bwayo.

Ni mu bihe tubona ko ntacyo gukora dufite Imana igaragarizamo imbaraga zayo n’icyubahiro cyayo.
Ahubwo tujye dusaba Umwuka w’Imana kugenzura ibitekerezo byacu, kugira ngo byibuze tubashe guhamanya n’ibyo Imana igambiriye, niwe wabasha kutwemeza uburyo imbaraga z’Imana zihambaye n’ubushobozi bwayo butarondoreka.

Nta mpamvu yo gucibwa intege n’iyo ubona Imana itari gusubiza amasengesho , kuko uzasanga iyo ituje cyangwa se icecetse akenshi biratugora kuhategerereza ariko bitwigisha kugirira Imana icyizere gishyitse.
Iyo umwijima ukabije kwiyongera nibwo urumuri rubonetse rwose rugaragarira buri wese. Iyo rero bikomeye cyangwa se bigeze kure, gukora kw’Imana kugaragara cyane, amashimwe akarushaho kwiyongera.

Ushobora gutekereza igihe cy’Abisirayeli ku nyanja itukura (Kuva 14), igitangaza Imana yakoze cyaje igihe kwiheba kwari kwinshi kuko Abisirayeli babonaga inyanja imbere yabo, imisozi ibagose hanyuma n’abanzi babo inyuma. Aha rero niho Yesu abyaza umusaruro agakora, ishimwe rye ntiwabasha kuribangikanya n’undi muntu uwo ariwe wese, kuko usanga yabikoze kubwe ntacyo ashingiyeho.

Mu bihe bidukomereye, Imana yigaragarizamo mu mbaraga zayo n’icyubahiro cyayo.
Aho kwmerera ibikugoye kukuyobora mu buzima bw’ubwoba no kwiheba, ahubwo birebe nk’ikibuga Imana yiteguriye kugaragarizamo gukomera kwayo. Gumisha amaso yawe n’ibitekerezo byawe ku byo Imana ishoboye umunsi wa none, uramenya ko burya ntakiyinanira naho bigeze yahigaragariza.

Imana igushoboze, Amen.