Ibidashobokera abantu ku Mana biroroshye

Abantu benshi hari igihe bahura n’ingorane,ibibazo cyangwa uburwayi bukomeye bakumva ko byarangiye no ku Mana ntacyahinduka ariko ntirijya rirenga ku Mana kandi iki nicyo umuntu wese yakagombye kumenya.

Bishoboka ko wagira ubwoba bitewe n’ibyo uri kunyuramo ndetse nuko wavuye ku Mana ariko ntukwiye kugira ubwoba bwo kugarukira Imana kuko ntijya yita ku gihe umaze uyivuyeho cyangwa uri mu byaguteye ubwoba. Niba ufite uburwayi utekereza ko budakira ntukwiye gukoresha igihe usigaranye mu kwibeshya ko Imana itakwakira. Niyo mpamvu bikwiye ko uhindukira ukegurira Yesu ubugingo bwawe bwose kandi Imana igukunda bihebuje yiteguye kukwakira, kukubabarira no kuguha ejo hazaza heza. Ushobora kwibaza uti "ibyo ndabikubwira mbikuye he?" Impamvu nemeza ko bishoboka nuko Imana igukunda cyane nkuko Bibiliya ibivuga iti "Iki ni cyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene Data"- 1 Yohana 3:16, bivuze ko hari uwatanze ubugingo bwe kugira ngo ubashe kwemerwa n’Imana.

Ese kwemera Yesu Kristo bizagufasha iki? Yesu azagukomeza aguhe ibyiringiro by’ ejo hazaza kuko ntabwo uba uri wenyine iyo ufite Yesu ndetse niyo uri mu bihe bikomeye,Yesu Kristo niwe ugushoboza kubicamo. Yesu kristo kandi azaguha ibyiringiro by’ ubugingo bw’ iteka.

Reka kwiheba no kwiganyira, ahubwo wizere isezerano rye ko hari igihe uzabana nawe iteka mu bwami bw’ ijuru. Bibiliya iratubwira iti "Kandi uzaba amahoro kuko hariho ibyiringiro, Ni ukuri uzakebuka ibigukikije, wiruhukire mu mahoro.Uzaryama hekugira ugutera ubwoba, Ni ukuri benshi bazaguhakwaho" - Yobu 11:18-19.

source: ubugingo.com