Ibanga ryo kugira urugo rurimo umugisha uva ku Mana

Iyo umuntu afata icyemezo cyo guhitamo uwo bazubakana urugo buri wese abayifuza ko yahitamo neza uwo bazakomezanya urugendo. Buri wese aba yifuza ko urugo rwe rwabera umugisha umuryango avukamo, inshuti n’abaturanyi.

Hari ingaruka nyishi zikunze kubaho iyo umuntu ahisemo nabi, bigatera intonganya, kutumvinana mu urugo, bikazana umwuka mubi mu urugo bikaba byatera gutandukana.

Gushinga urugo ni umugambi w’Imana.

Iyo abantu bagiye mu rusengero ntabwo ari ukugirango berekane ubutunzi ahubwo ni ukugirango basabe Imana itange umugisha ku umushinga batangije reka turebere hamwe icyo Imana ivuga ku ubukwe:

Kugirango abantu babe umubiri umwe
Itangiriro: 2:24 “ Nicyo gizatuma umuntu asiga se na nyina akabana n’umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe”.
Gufata icyemezo kidakuka
Mariko: 10:9 “ Nuko icyo Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagitandukanye”.
Urukundo no kubahana
Abefeso: 5:33 “ Nuko namwe umuntu wese akunde umugore we nkuko yikunda kugirango umugore na we abone uko yubaha umugabo we”.
Impano y’ubufasha
Itangiriro: 2:18 “ Kandi Uwiteka Imana iravuga iti sibyiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye”.
Kugandukirana
Abefeso: 5:20-21 “ Mujye mushima Imana Data wa twese ku bw’ibintu byose mubiyishimira mu izina ry’Umwami wacu Yesu Kristo. Kandi mugandukirane ku bwo kubaha Kristo”.
Ubudahemuka
Abaheburayo: 13:4 “ Kurongorana kubahwe n’abantu bose, kandi kuryamana kw’abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abahehesi n’abasambanyi Imana izabaciraho iteka”.
Kwishimana

Umubwiriza: 9:9 “ Wishimane n’umugore wawe ukunda iminsi yose uzamara ukiriho, ni yo Imana yaguhaye munsi y’ijuru yose ni iminsi yawe y’impfabusa, kuko ibyo ari byo wagabanye muri ubu bugingo, kandi no mu miruho yawe ugokera munsi y’ijuru”.

Mu magambo macye ibanga ryo kubaka urugo rwiza ni ugutumira Yesu akaba mu rugo rwanyu. Ubukwe bw’I Kana babonye umugisha kuko batumiye Yesu mu ubukwe bwabo. Gutumira Yesu akaba mu urugo rwanyu nibyo byabahesha umugisha. Yohana: 2:1-12.
Infochretienne.com
Tuyishime [email protected]