ITEGEKO «WUBAHE SO NA NYOKO…» Karim Mahnani

Nk’Abakristo, twifuza kubaho uko Imana ishaka, bikadusaba kumvira amategeko yaduhaye. Nyamara, hari ikintu gikomeye Imana yashatse ko dukora ibinyujije mu Ijambo ryayo n’icyo rigenda risobanura ndetse n’uko ritwigisha kwitwara.

Mbere na mbere, ijambo Itegeko ntirigaragara mu byanditswe bitandukanye bifitanye isano n’ibyanditswe n’amategeko (Kuva 20 no Gutegekwa kwa Kabiri 5) yavuye ku musozi Sinayi. Ururimi rw’igiheburayo rwo rukoresha ijambo « amagambo icumi».

Amagambo asa n’igitekerezo cyo kugirana ubusabane bwimbitse kandi bw magara ntunsige, akaba ari nk’uburyo bwo kubungabunga ubwo busabane, ari ukwifuza kugirana ubumwe bukomeye. Ibi ntibigomba gufatwa nk’amategeko ntakuka, mbese biteye nka « igitugu » giturutse ku Mana, ahubwo bigomba gufatwa nk’uburyo Imana igaragazamo imiterere yayo, aho iduhamagarira kugirana amateka na yo, kugira ibyo dusabwa, amasezerano ariko kandi hakabamo n’ibihano..

« Wubahe so na Nyoko, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha» Kuva 20,12 (Bibilia Yera). Ni gute twifashishije iki gisobanuro twashobora gusobanukirwa Itegeko rya gatanu tutarigoretse ?

Bisaba gusa guha agaciro inshinga « kubaha », kandi tunagerageza kurwanya indi abantu bakunze kubyitiranya ari yo « gucyeza ».

Nubwo Imana yaba yarahaye Data cyangwa Mama ububasha bwo kumpuza nayo mu gihe nkiri umwana ntaragira imyaka y’ubukure, Nano ubwo bubasha si ukuvuga ko butavugwaho.

Urebye iryo jambo ry’igiheburayo igisobanuro cya mbere rifite ni « uguha uburemere, kuremereza ». Mbese ni uguha ababyeyi bacu uburemere, kubafata nk’abantu bakomeye.

Bityo rero, mu Giheburayo kubaha bivuga agaciro cyakuri k’ibintu (uburemere bw’ukuri). Bivuze mbese guha agaciro no kwemera ibyari byiza ndetse byiza cyane n’ibyari bibi ndetse bibi cyane mu burere twahawe n’ababyeyi bacu.

Guha agaciro no kwemera ibintu bibi ntibishatse kuvuga gusuzugura ababyeyi bacu, kuko turamutse tubikoze, dore icyo Ijambo ry’imana ritubwira: Usuzugura Se cyangwa Nyina avumwe […] » Gutegekwa kwa Kabiri 27,16 (Bibiliya Yera).

Rashi, grand Rabbin wo mu Kinyejana cya 11, igihe yavuga kuri kuti uyu murongo, atwibutsa atari ugusuzugura nka bimwe byo kunegura ibyo ababyeyi bacu badutoje. Ibyo avuga rero biza guhuza n’ibyo « itegeko» rya gatanu ridutegeka.

Twubahe rero Data na Mama tuzirikana ibyo baduhaye dushyize mu kuri. Nitugenza dutyo, tuzaba duhaye ababyeyi bacu umwanya ubakwiriye mu muryango: tubagize ibigirwamana, cyangwa abantu batagize icyo bashoboye ahubwo tubafata nk’abantu bafite ibyiza byabo bakagira n’intege nke zabo.

Bizatuma kandi nk’abana, tugira umudendezo wo kubona umumaro wabo w’ukuri kandi tugire umwanya n’umudendezo mushya mu muryango.

Christine Vuguziga