INTEGO: UMUGAMBI W’IMANA KU UMUGORE (umunsi wa 1)

Mu ubuzima busanzwe ikintu cyose uguze iyo ushaka kumenya imiterere yacyo cyangwa imikoreshereze yacyo ubanza kureba uwagikoze ( uruganda) cyangwa ugasoma amabwiriza yacyo, ahenshi baguha icyizere ndetse bakakwereka icyo wakwirinda mu mikoreshereze yacyo, Niko bimeze natwe niba dushaka gusobanukirwa neza umugore, imbaraga ze, akamaro ke n’ibindi birebana nawe turareba inkomoko ye n’umugambi w’Imana kuri we imurema.

Isi ifite uburyo isobanura umugore, imico myinshi itandukanye ivuga ku umugore, ubumenyi, Ibigo bishinzwe uburenganzira bwa muntu,...ariko twe turareba ku Mana, igitekerezo n’impamvu nyamukuru yari ifite imurema, bizaduha gusobanukirwa umugambi wayo kuri we.

1. Inkomoko y’umugore

Itangiriro 2:18, 21-22. 18Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye.....21-22 Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama, urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu.

Bibiliya itwereka ko umugore yakomotse mu umugabo kuko ari urubavu rumwe mu mbavu Imana yaremanye umugabo.

2. Intego nyamukuru yatumye Imana irema umugore

Itangiriro 2:18, 21-22. 18Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye.

Imana imaze kurema Adamu bitewe n’inshingano yari afite kandi n’umugambi w’Imana kuri we Ibona ko atari byiza cyangwa mu mvugo nziza bitagerwaho ari wenyine maze Iravuga iti: reka muremere umufasha.

Twibuke ko buri muryango Imana yubaka uba ufite umuhamagaro ku isi kandi uhagarariwe n’umugabo, hari iyo duhuriyeho twese ariko hari niba ari umwihariko ku muryango nk’urugero Adamu yari afite iyo kuzaba ariwe abantu bose bakomokaho, Aburahamu yari afite uwo kuba Sekuruza w’abizera, Dawidi kuzaba Umwami. Imana ikavuga ngo si byiza ko uyu mugabo agera kuri ibi cyangwa ntibishoboka ko nkoresha uyu mugabo iki ahubwo hakenewe umufasha (umugore). Umugore akaza ari umufatanyabikorwa n’Imana kugirango igere ku mugambi wayo.

Tuvuze ko umugore yaremwe kubw’umugabo ntaho twaba twibeshye. Intego nkuru yo kuremwa kwa Eva ni ukuba umufasha ukwiriye Adamu gusohoza umugambi w’Imana ku isi.

Kuba umufasha si ukuba umuja cyangwa insuzugurwa ahubwo bisobanuye umujyanama,umwunganizi, Imbaraga,... ubwo bushobozi Imana yabushyize mu mugore.

Umugore ni umufatanyabikorwa n’Imana mu mugambi ifitiye umugabo, abana, isi, nta mpamvu yo guhinyura ikizere n’imbaraga Imana yaguhaye.

Tubararikiye kuzakurikirana ibice bikurikira ho...

Yesu abahe umugisha
MUJAWIMANA Madeleine