IMANA IKENEYE UKURI KO MU MUTIMA

INTEGO: IMANA IKENEYE UKURI KO MU MUTIMA (UMUNSI WA GATATU)

Yoh.4:21-26 Yesu aramusubiza ati"Mugore, nyizera. Igihe kizaza, ubwo bazaba batagisengera Data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu.
Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi kuko agakiza kava mu Bayuda.

Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by’ukuri basengera Data mu Mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga.
Imana ni Umwuka, n’abayisenga bakwiriye kuyisengera mu Mwuka no mu kuri."
Umugore aramubwira ati"Nzi yuko Mesiya azaza, ari we witwa Kristo, kandi ubwo azaza azatubwira byose."

Yesu aramubwira ati"Ni jye tuvugana."

Mu mutima w’umuntu ni kure, umubyeyi ntiyamenya umutima w’umwana we, umugabo ntiyamenya uw’umugore we. Uwiteka ni Imana ireba, niyo mpamvu dukwiriye kugira ukuri ko mu mutima imbere ye. Iyo duciye bugufi imbere ye tukazana ukuri ko mu mutima wacu tuhakura imbabazi. Ntacyo Imana itababarira; na Dawidi yababariwe icyaha cy’ubugome bukomeye yakoze.

Kuko umutima ari ibanga rikomeye ry’uwo Imana yaremye, ishaka ko awuyiha (Imig.23:26). Umutunzi w’ukuri muri we ntacyo azakena, Yesu niwe Kuri. Ukuri kugira imbaraga zibeshaho no mu rupfu, nubwo bakwibeshya ko bishe umunyakuri nyamara ukuri ntigupfa. Abishe Yesu bibwiraga ko babashije kumuhashya, nyamara azukana intsinzi bidasubirwaho.

Yesu anyura i Samariya ku iriba rya Yakobo, aho yahuriye n’umugore w’umusamariya yasabye amazi akamusuzugura kuko banenanaga n’abayuda, we yakomeje kugira imvugo nziza. Yesu agira imvugo yururutsa imitima. Ukuri kw’Ijambo rya Yesu kwabatuye umutima w’uyu mugore mu bubata bw’ibyaha nyuma yo kumurondora uwo ariwe.

Benshi bibwira ko hari ahantu runaka ho gusengera Imana ngo babone bumvwe. Nyamara Imana yo ishaka ko tuyisengera mu Mwuka no mu kuri. Aho turi hose, nubwo tutabumbura iminwa yacu, twasenga kandi amasengesho yacu agakora imirimo.

Uhuye n’ukuri ntashobora kwiyumanganya. Uyu mugore yahise ahuruza bene wabo bose kugira ngo barebe umuntu uzi ibye byose. Abigishwa bagarutse bageze kuri Yesu birabatangaza. Ukuri nubwo kudakundwa n’abantu, ariko abakwakiriye kurabahuza batari kuzahura.

Ukuri guhesha ukwakiriye muri we kugirirwa icyizere. Ikibazo ni uko bamwe na bamwe bagenda bagwiza kugirirwa icyizere bagera aho bibagirwa aho kwabakuye; biragatsindwa! Ukutanyurwa kwa bamwe kuri kubatandukanya na Kristo bizeye.

Tugomba gusengera mu Mwuka no mu kuri, byombi bikajyana. Uwakwimuka iwe agatura ku musozi agasenga gusa atita ku bibera no mu materaniro y’abera, nubwo azahabwa amasezerano ariko azaba afite n’icyo abuze kandi cy’ingenzi.

Hari ababa mu nzu y’Imana kandi bakirata amariba y’imiryango yabo, y’ubutunzi bwabo..., nyamara iriba rimara inyota ni irya Yesu gusa. Uyu mugore, kuba yaranywereye ku iriba ryo kwa Yakobo ntibyamubujije kuba uko yari ari. Abanyeshyari, abasambanyi n’izindi ngeso za kamere ntibashobora gukira keretse banywereye ku iriba rimara inyota.

Abasenga Data nibamusengere mu Mwuka no mu kuri; umucyo n’umwijima ntibifatanya.

HABIMANA Jean Baptiste