IBITOTSI BYO MUBURYO BW’UMWUKA N’INGARUKA ZABYO!

Ubundi ibitotsi biri uburyo bubiri: Ibitotsi by’umubiri n’Ibitotsi byo mu mwuka. Ibitotsi by’umubiri Bibiliya ibivugaho iki?

Ibi bitotsi ni impano y’Imana kandi ibiha abo ikunda “Biruhiriza ubusa kuzinduka kare, Mugatinda cyane kuruhuka, Mukarya umutsima w’umuruho. Ni ko aha uwo akunda ibitotsi. ” Zab.127:2

Dawidi yaravuze ngo:”Nzajya ndyama nsinzire niziguye, kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro” Zab.4:9

“Nuryama ntuzagira ubwoba, Ni koko uzaryama kandi ibitotsi byawe bizakugwa neza.” Imig.3:24; Yer.31:26

“Nararyamaga ngasinzira, Ngakanguka kuko Uwiteka ariwe ujya andamira.” Zab.3:6

Ibi bitotsi iyo ubyutse usanga byakuguye neza ariko ijambo ry’Imana rikarwanya abanyabute baryamira kuko bitera gukena (Imig.6:6-11).

Ibintu 5 bibuza Umuntu ibitotsi by’umubiri:

- Kurwara: “Iyo ndyamye ndavuga nti ‘buracya ryari ngo mbyuke?’ Mpora ndara ngaragurika bugacya… uruhu rwanjye ruriyasa rukava” Yob.7:4-5
- Gusaza: “…kandi umuntu akabyutswa n’ubunyoni, …” Umubwiriza12:4
- Guhaga: “Ibitotsi by’umukozi bimugwa neza, n’iyo ariye bike cyangwa byinshi, ariko guhaga k’umukire kumubuza gusinzira.” Umubwiriza5:11
- Ubuyobozi (Responsabilité gouvernementale): “Iryo joro umwami abura ibitotsi, ni ko gutegeka ko bazana igitabo cy’ubucurabwenge bagisomera umwami” Esit.6:1
- Icyaha :“Nuko umwami asubira mu nzu ye akesha ijoro yiraje ubusa, …ntiyarushya agoheka”Dan.6:19-20

Ibitotsi byo muburyo bw’umwuka:

Muyandi magambo ibi bitotsi ni ibitotsi by’umutima tubibona mu ndirimbo za salomo havuga ngo:”Nari nsinziriye, Ariko umutima wanjye uba maso,”hari ingero nyinshi bibiliya itanga z’ibitotsi by’umubiri bishushanya ibitotsi by’umwuka n’ingaruka zabyo, twavugamo:
- Aburahamu:”Ku kirengarenga Aburahamu asinzira ubuticura, ubwoba butewe n’umwijima w’icuraburindi buramufata”bituma urubyaro rwe ruba abashyitsi mu mahanga.(Itang.15:12)
- Abagore babiri bararyamye umwe aryamira umwana we arapfa…(1Abami 3:16-28)
- Utuko wasinziriye akava mu cyumba cyo hejuru akagwa abandi bari mu ijambo. (Ibyak.20:7)
- Abakobwa batanu babapfapfa basinzira nt’amavuta mu mperezo. (Mat.25:1-13)

Ijambo ry’Imana riravuga ngo umuntu naho yab’ umunyamaboko iyo asinziriye ntabe maso, abajura baramutera bakamuboha amaguru n’amaboko bakamunyaga intwaro ze zose. Abajura ni Satani n’abambari be, naho intwaro zacu tuzibona mu befeso 6:11-18.

Mukristo yasanze abagenzi batatu basinziririye hirya y’inzira, agize ngo arabakangura, umwe witwa Muswa ati: simbonye ko hariho akaga; Bute aramusubiza ati: Reka nongere nisinzirire hohato; Ruhangara aramusubiza ati: Ikibindi cyose giterekwa ku yacyo ndiba, barongera bariryamira.(mu gatabo k’Umugenzi). Ncuti bakundwa, Umwami aturinde kumera nk’aba bagenzi babi. Dusoze.

“Ni cyo gituma bivugwa ngo ‘Usinziriye we, kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira’ ” (Abef.5:14)

“Ni uko rero twe gusinzira nk’abandi ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha kuko abasinzira basinzira nijoro, n’abasinda bagasinda nijoro.” (1Abates.5:6-7)

MUGAYEMPORE PACIFIQUE