IBINTU 4 UMUKRISTO AKWIYE KUBAKA MU MIBEREHO YE. (Igice cya mbere). Rev. Mugiraneza.

Hari impamvu zatumye abakristo bo mu Itorero rya mbere bari bashikamye mu byo kwizera, byatumaga bemera no gutotezwa bazira Yesu Kristo. Mu gitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa 2:42 herekana aho bakuraga ubushobozi bwo gutsinda ibihe bibi barimo:"Bahoraga bashishikariye ibyo intumwa zigishaga, bagasangira ibyabo, no kumanyagura umutsima no gusenga." Izi zikaba ari inkingi 4 bari bubakiye ho imibereho yabo ya gikristo. Buri inkingi muri izi uko ari enye yari ifite icyo ivuze:

1. Gukunda inyigisho (teaching) kugira umwete bakaba mu materaniro y’abera bakakira ijambo ry’Imana, byabagiriraga umumaro wo gusobanukirwa neza ibyo bizera. Bakamenya n’impamvu bahisemo gukurikira Yesu n’ingororano bifite, bahoranaga ubugingo bwuzuye ijambo ry’ubugingo.

2. Gusangira ibyabo (fellowship) guhurira hamwe nk’itsinda bagasengana, bagasangira ibyabo byo bongeraga imbaraga mu mibereho ya gikristo. Ibuka ko Yesu yavuze ati: “Gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa.” (Ibyakozwe n’Intumwa 20:35) Gusangira ibyo bari bafite byongeraga urukundo hagati yabo.

3. Kwegera ameza y’Umwami (Holy Communion) bituma umukristo aba mubusabane bukomeye na Yesu Kristo kuko aba yibuka urukundo ruhebuje rwatumye amwitangira.

4. Gusenga, tubona ko gusenga kwagiye kuba umuyoboro wahuzaga Imana n’abayizera bose ikabatabara. Iyo basengaga bagiraga imbaraga zituma badatinya ibyo babakangishaga, kubera gusenga Imana yakoraga ibitangaza byishi hagati muribo.

Kubamenyereye gutwara imodoka mbere yo guhaguruka hari ibintu babanza gusuzuma kugira ngo bamenye ko imodoka imeze neza ntakibazo iza kubateza. Muri byo harimo gusuzuma amapine imodoka iza kugendesha. Ni ubwo ifite amapine ane iyo abonye hari irifite umwuka muke arabanza akawongeramo, haba hari iryatobotse akarisimbuza akabona kugenda.

Umukristo mwiza akwiye kugenzura niba izi nkingi4 twavuze azifite kugira zimufashe mu rugendo rujya mu ijuru ngo agire imibeho y’umwuka yubakitse neza, bimufashe kunesha ibyo ahura nabyo. (Biracyaza)......