IBINTU 4 UMUKRISTO AKWIYE KUBAKA MU MIBEREHO YE. (Igice cya 3). Rev. Mugiraneza

Umuntu ntabwo yihagije

Ubushize twabonye inkingi ya mbere ivuga ko umukristo agomba kubaka inkingi yo gukunda ijambo ry’Imana . (Ibyakozwe n’ntumwa 2:42). Ubu tugiye kwibanda ku nkingi ya kabiri ariyo Bibliya yise “gusangira ibyabo“(fellowship) mu iyindi mvungo ni ukubaka ubusabane hagati y’abizera.

Ijambo ubusabane mururimi rw’ikigereki ni “koinonia” bivuga ubusabane cg gusangira ni abandi. Iri jambo rikoreshwa mugusangira igikombe no gusangira umutsima (1 Abakorinto 10:16), aha bisobanuye gusangira kw’abakristo ku meza y’Umwami Yesu Kristo.

Intumwa Yohana isaba abizera Yesu ubusabane nawe, kuko nawe yari ubufitanye na Data wa twese n’Umwana we Yesu Kristo (Yohana 1:3)
Pawulo akomeza akoresha ijambo gusangira (Filemoni 1:6) ashaka kuvuga gusangira ukwizera. Naho murwandiko yandikiye (Abaroma 15:26) akoresha ijambo ubusabane mu gikorwa cyo gufasha abakene, icyo gihe baba basangiye ibyabo n’abandi “gusonzoraniriza impiya abakene.”

Mu Itorero rya mbere bahaga agaciro gusangira ibyabo, bahuriraga mu nzu iwabo bagasengera hamwe, bakaririmba, bagasoma ijambo ry’Imana, bagasangira ibyabo, bagasengera ibyifuzo. Ibi byatumaga nta mukene wabaga muribo (Acts 4:32, 34).

Umuntu w’Imana ushaka kubaka ubuzima bw’umwuka burambye kandi akagira gukura mu mwuka agomba gukora ibi ibintu bikurira :

1. Kugira itsinda ry’abantu musengana, mugasangira iby’umwuka n’iby’umubiri ;
2. Kwemera gutanga kubyo utunze ukabisangira ni abandi unezerewe ;
3. Kwiha gahunda no gutanga igihe cye kugira ngo asabane n’abandi ;
4. Kwemera gusangira nabo babana mu itsinda ry’ubusabane ibyifuzo, ibibazo n’amashimwe afite ;
5. Kwemera ko abo bahuriye mu itsinda binjira iwe bakahasengera, bagasangira ku migisha Imana yamuhaye ;
6. Kugira uruhare rwo gusubiza ibyifuzo byabo babana mu itsinda ry’ubusabane.

Mugihe uzabasha gukora ibi bintu, itsinda muhuriramo rizagundukira undi muryango (famille) wiyongera kuwo wari usanganywe, uzabona abantu bakugaragariza urukundo nyakuri, bagumana nawe mu gihe wishimye bakishimana nawe kandi no mugihe ubabaye bakababarana nawe. Icyo gihe rya tegeko rya Yesu ryo gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda rizahabwa umwanya.

Isi ya none iri kubaka nabi imibereho yabayituye kuko ishyize imbere kukuba umuntu nyamwigendaho, ibi bitandukanye ni umugambi w’Imana wo gusabana nkuko tubibona mu Itangiriro igihe Imana yaremaga Adamu na Eva yari ifitanye ubusabane nabo kuko yajyaga ibatemberera mu mafu ya ni mugoraba. Ibi byaje kwangizwa ni icyaha. Nyamara igihe Yesu aje mu isi yagaruye ubusabane, aho yasangiraga n’intumwa ze amaze kuboza ibirenge.

Muvandimwe umaze gusoma irijambo ry’Imana ndakugira inama yo kugira abantu bokwizerwa kandi bakunda Imana muzajya mugirana ubusabane kugira ngo ubugingo bwawe bube bw’ubakitse neza.
Murakoze

Pastor MUGIRANEZA Jean Baptiste
Biracyaza......