IBINTU 4 UMUKRISTO AKWIYE KUBAKA MU MIBEREHO YE. (Igice cya 2) Rev. Mugiraneza

Ubushize twabonye inkingi 4 umukristo akwiriye kubakiraho imibereho ye ya gikristo muri rusange. (Ibyakozwe n’ntumwa 2:42). Ubu tugiye kwibanda ku nkingi ya mbere yo gukunda kumva Ijambo ry’Imana (teaching). Mugihe Yesu yahaga Intumwa ze itegeko ry’inyamibwa Matayo 28:20 yashoje abategeka kwigisha abazamwizera kwitondera ibyo yababwiye byose.

Mu Itorero rya mbere bateraniraga hamwe kwigishwa ibyo Yesu yasize abwiye abigishwa be (Logia) aribyo byaje kwandikwa bivamo ubutumwa bune (4 Evangiles) bwanditswe na Matayo, Mariko,Luka na Yohana. Icyo gihe bongeragaho Isezerano rya kera, ryari rigizwe n’Ibitabo 5 bya Mose, ibitabo by’amateka, ibitabo by’ubuhanga n’iby’abahanuzi bakuru n’abato.

Ibi byatumaga bagira ibibaranga bitandukanye ni abandi bari batuye isi y’icyo gihe:

1. Guteranira hamwe bagahabwa inyigisho shingiro (doctrine) n’intumwa, babikoranaga umwete, Bibliya ikoresha Ijambo “gushishikara.”
2. Guhurira mu mazu yabo ku mugoroba.
3. Gusoma Ijambo ry’Imana ribasobanurira imyizerere mishya bari binjiyemo.
4. Gukura mu Ijambo ry’Imana, byatuma babasha gutsinda ababagishaga impaka.
5. Gutinyuka guhamya ibyo bizera bavanye mu Ijambo ry’Imana. Urugero: Petero, Stefano, Filipo...
6. Guhindura abatizera bakoresheje Ijambo ry’Imana bakiriye.
7. Guharanira kugira imibereho ihuye n’Ijambo ry’Imana.

Buri gihe Ijambo ry’Imana rihorana imbaraga zo kubaka no guhindura umuntu no kumuhanira gukiranuka 2 Timoteyo 3:16 “ Ibyanditswe byera byose byahumetswe n’Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, no kumwemeza ibyaha bye no kumuhanira gukiranuka.”

Ijambo ry’Imana ritwereka inzira y’agakiza (Abaroma1:16; 1Abakorinto 1:21;2Timoteyo 3:15; 1 Petero1:23), ritugaragariza umuteguro w’Imana n’ubushake bwayo k’umuntu ewse (Yohana 3:16; Abakolisayi 3:16).

Hari ibintu 9 bifite imbaga bigereranwa n’ijambo ry’Imana:

1. Inkota ( Abefeso 6:176; Abaheburayo 4:12; Ibyahishuwe 19:10 )
2. Ubuki (Zaburi 19:10)
3. Umutsima (Gutegeka kwa Kabiri 8:3; Yesaya 55:1,2)
4. Inyundo (Yeremiya 23:29)
5. Imvura itosa ubutaka ikameza imbuto (Yesaya 55:10)
6. Umuriro (Yeremiya 20:9;23:29; Zaburi39:3)
7. Imbuto (Luka 8:11; 1Petero 1:23)
8. Itabaza ( Zaburi 119:105; 2 Petero 1:19)
9. Amata (1 Abakorinto 3:2;1Petero 2:2)

Ushaka gushikama mu by’Imana yagombye kugira igihe gihagije cyo kwiga, kwigishwa no gusoma Ijambo ry’Imana kugira ngo rimufashe kunesha icyaha. Nkuko Dawidi yavuze ati “Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye, kugira ngo ntagucumuraho (Zaburi 119:11).

Dore bimwe ushaka gutunga ijambo ry’Imana mubuzima bwe akwiriye gukora:

1. Gukunda kujya mu materaniro aho aza kumva Ijambo ry’Imana
2. Kugira igihe yihaye gihoraho cyo gusoma Ijambo ry’Imana
3. Kugira ahantu yateguye asomera Ijambo ry’Imana
4. Kugira ibitabo bimufasha gusoma Bibliya: Umusomyi wa Bibliya w’ikinyarwanda cg ni uwo mu izindi ndimi, Urutonde rw’amagambo ya Bibliya rumufasha kubona Ijambo ry’Imana akeneye n’ibindi bitabo bisobanura Bibliya.
5 Kwibwira ijambo ry’Imana (meditation) , gutekereza no kwiha ibibazo ku ijambo yasomye cg yigishijweho. Urugero : Amatungo arisha ibyatsi iyo yamaze kurisha ageze aho ataha mu kiraro arongera akasubiramo ibyo yariye akabinoza aribyo byitwa kuza.
6. Gufatanya ni abo babana murugo gusomera hamwe Ijambo ry’Imana.
7. Guhamiriza abandi Ijambo ry’Imana ryamufashije.

Umuntu wese ushaka kuba ashikamye mu nzira yagakiza akwiriye kuba afite ubugingo bwuzuye Ijambo ry’Imana.

Rev. Jean Baptiste Mugiraneza
Biracyaza........