Humura nawe wakira kuko Yesu arabishaka!

‘’Amanutse kuri uwo musozi, abantu benshi baramukurikira.
Maze haza umubembe aramwegera, aramupfukamira aramubwira ati “Mwami, washaka wabasha kunkiza.”
Arambura ukuboko amukoraho ati “Ndabishaka kira.”
Uwo mwanya ibibembe bye birakira. Yesu aramubwira ati “Wirinde ntugire uwo ubwira, ahubwo genda wiyereke umutambyi, uture n’ituro Mose yategetse ribabere ikimenyetso cyo kubahamiriza.” Matayo 8:1-4

Ubundi iyo umuntu yabaga afite iyi ndwara y’ibibembe yahitaga ashyirwa mu kato, ntabwo yabaga yemerewe kujya aho abantu bari, yabaga iyo kure aho abantu batagera, birumvikana ko nubuzima bwabaga atari bwiza, umuryango wasaga nkaho umwuhura kugirango atazanduza abandi.

Uyu nawe rero mukato yari arimo yagiriwe amahirwe yumva inkuru za Yesu, ko ari umwami w’amahoro kandi ko akiza n’indwara, abonye amanutse ku musozi atanguranwa ajya aho yari ari.

Yesu ntabwo yigeze amwirukana ahubwo yamuteze amatwi ngo yumve icyo ashaka, nuko amubwira kuriya ati wabishaka wankiza, Yesu ntiyazuyaje, ahubwo yaramubwiye ati ndabishaka kira, ako kanya ibibembe biva kuri uwo muntu.

Muby’ukuri uyu mubembe iyo yigumira aho yari ari hari igihe byari kumugora guhura na Yesu, ariko yateye intambwe asanga Yesu, amugirira impuhwe aramukiza.

Hari igihe umuntu aba mu buzima bumeze nk’ubw’akato ameze nk’uwatawe, aha biri mu buryo bwinshi ariko reka twibande kumuntu wakoze ibyaha bikomeye abantu bafata ko ari ndengakamere kuburyo ushyirwa mukato, birumvikana icyaha n’icyaha ariko niba wifuza gukira icyaha cyawe kimeze nk’ibi bibembe wakwemera gutera intamwe imwe yonyine yo gusanga Yesu.

Ntawe asubiza inyuma, uko waba umeze kose upfa kuba gusa wifuza gukira, ikindi ugomba kurenga amaso y’abantu ukumva ko ari wowe na Yesu gusa ubundi ukamusaba ubufasha.

Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n’abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Matayo 11:28

Ikindi ijambo ry’Imana rivuga ko naho ibyaha byawe byaba bitukura tukutuka arabihindura bise na Sheregi, ngo kandi naho byaba bisa n’umuhemba arabihindura byere nk’ubwoya bw’intama. Yesaya 1:18

Yesu agufitiye impuhwe kandi ibyaha wakoze uko byaba bimeze kose ashobora kubikubabarira numwemerera ugatera intambwe yo kumusanga.

Uretse ibyaha kandi hari n’ikibazo uhura nacyo kikakubera nk’ibibembe, bikagusaba kwibera wenyine, kuburyo ubona nta nukeneye kukwegera ariko naho Yesu hari icyo yakora, arabishaka kugukiza, utere intambwe umusanga nawe yiteguye kukugirira neza. Amen