Hora Wambaye Intwaro Imana itanga Ibihe Byose

Mwambare intwaro zose z’Imana, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n’uburiganya bwa satani” (Abefeso 6:11)

Mu rugamba rwacu rwo kwizera, Bibiliya ivuga ko ”…tudakirana n’abafite amaraso n’umubiri, ahubwo dukirana n’abatware n’abafite ubushobozi n’abategeka iyi si y’umwijima, n’imyuka mibi y’ahantu ho mu ijuru” (Abefeso 6:12).

Iyo niyo mpamvu dusabwa kwambara intwaro zose z’Imana. Ntacyo bimaze gusenga no gutakira Imana ngo ikurinde uburiganya bwa satani; Imana yakubwiye icyo gukora: ambara intwaro z’Imana.

Ugomba kwambara intwaro zose z’Imana, si zimwe muri zo. Nta ntwaro n’imwe ugomba gusiga inyuma: “Nuko rero mutware intwaro zose z’Imana, kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk’icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto, ari zo butumwabwiza bw’amahoro bubiteguza, kandi ikigeretse kuri byose mutware ukwizera nk’ingabo, ari ko
muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire
agakiza kabe ingofero, mwakire n’inkota y’Umwuka ari yo Jambo ry’Imana” (Abefeso 6:13-17).

Ugomba gukenyera ukuri, ukambara gukiranuka nk’icyuma gitwikira igituza, ibirenge byawe bikambara Ubutumwabwiza bw’amahoro, ukambara ingofero y’agakiza, hanyuma hejuru ya byose ukagira ingabo yo kwizera. Iyo niyo ngabo uzimisha imyambi ikaze umwanzi agutera.

Intwaro z’Imana zirahari, ariko ugomba kwihitiramo kuzambara. Imana ntabwo ari
yo izazikwambika, n’ubwo wasenga gute ukaniyiriza ngo ibikore. Hagarara ushikamye wambaye intwaro zawe zose nk’umusirikare mwiza wa Kristo. Uhore uzambaye igihe cyose, ntukigere na rimwe uzirambika hasi!

Kwatura Nambaye intwaro zose z’Imana kandi mpagaze nshikamye nk’umusirikare mwiza w’Umwami Yesu Kristo. Mfite ukuri nk’umukandara, gukiranuka nk’icyuma
gikingira igituza, ubutumwa bw’amahoro ku birenge byanjye, ingofero y’agakiza n’ukwizera nk’ingabo yanjye. Nambaye byose ngo mpagarike imyambi yose ikaze y’umwanzi kandi n’uburiganya bwe bwose mbuhindure ubusa. Intwaro zanjye mpora nzambaye kandi mpagarara mu bikomeye nk’umusirikare wa Kristo, mu Izina rya Yesu. Amen.

Gucengera Ijambo
Nuko rero twe gusinzira nk’abandi ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha, kuko abasinzira basinzira nijoro, n’abasinda bagasinda nijoro. Ariko twebweho ubwo turi ab’amanywa, twirinde ibisindisha twambaye kwizera n’urukundo nk’icyuma gikingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk’ingofero.
1 Abatesalonike 5:6-8