Hitamo rimwe gusa abashe gusimbuka urupfu rwa kabiri. Ernest RUTAGUNGIRA

Iyo twize ijambo ry’Imana, duhabwa kumenya icyo ivugana natwe binyuze muri ryo, bityo tugasobanukirwa neza icyo idushakaho, bikadufasha ndetse guhitamo neza inzira yayo, tutagendeye ku marangamutima yacu cyangwa ngo tuyobywe n’uburiganya bwa Satani, maze tugendeye ku kuri kwayo,tukabaturwa naryo tukava mu byaha ( Yohana 8:32).

Ijambo ry’Imana mu butumwa bwiza bwa “Yakobo 4:1-7” tuhasanga amagambo agira ati “Mbese muri mwe intambara ziva he, n’intonganya ziva he? Ntibiva ku byo mwishimira bibi, birwanira mu ngingo zanyu?

Murararikira ariko nta cyo mubona, murica kandi mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka, muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba, murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Yemwe basambanyi, namwe basambanyikazi, ntimuzi yuko ubucuti bw’iby’isi butera kwangwa n’Imana? Nuko rero umuntu wese ushaka kuba incuti y’iby’isi, aba yihinduye umwanzi w’Imana. Mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo “Umwuka uba muri twe urararikira ukagira n’ishyari”? Ariko nubwo bimeze bityo, Imana irushaho kutugirira imbabazi ni cyo gituma ivuga iti “Imana irwanya abibone, ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu.” Nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani, na we azabahunga.

Bene data, nshuti, Imana iradukunda kandi ibyo itugambiriyeho ni byiza, kuva cyera Satani yagambiriye ko yazarimbura umwana w’umuntu, ariko Imana yo mu ijuru igambiriye kurokora buri wese uzahitamo ubugingo, ibinyujije mu mukozi wayo Yakobo, iratwigisha ngo dufate akanya ko kwitekerezaho, maze duhumuke turebe isooko y’ibibi biboneka muri twe aho ituruka, kugirango tubone uko tuyikamywa.

Yakobo mu kwandika kwe aratwereka ko ibibi dukora bidaturuka ahandi kure, ko ahubwo muri twe ariho hari icumbi ryabyo, maze yanzura atugira inama yo kutaba Inshuti y’isi, kuko aribyo bidutandukanya n’Imana, ahubwo ngo tuyigandukire ndetse turwanye satani, nawe azaduhunga. Nta kindi bisaba, ni ugutera intambwe imwe yo guca bugufi, no kwemera intege nke zawe, ubundi nta gushidikanya ubuntu bwayo buzaba muri wowe kandi satani azaguhunga, ubundi muri wowe hazabamo ubuturo bw’Imana yo mu ijuru, kandi aho iri nta ntonganya ziharangwa, nta rwango ruzahaba, ndetse uzanesha ubusambanyi.

Ubwinshi bw’ibikorwa byacu byerekana ko tutaramenya Imana ndetse batayikorera, ntagago biza Imana integer zo kudukunda kuko yo yadukunze cyera ibizi neza ko tutarayimenya, ndetse bituma itanga kirisito Yesu umwana wayo kugirango umwizera wese atazarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ( Yohana 3:16), uyu munsi twe tugihumeka rero turacyafite ayo mahirwe yo kumwizera, maze akaduhesha umurage w’ubugingo buhoraho, ndakwinginga ngo uyu munsi ufate icyemezo umwizere urakizwa, kuko nta wundi agakiza kabonerwamo, kandi nta rindi zina munsi y’ijuru ryahawe abantu, dukwiriye gukirizwamo (Ibyakoz 4:12), amahirwe menshi aragutegereje ngo ukurwe mu bubata bwa satani, maze wandikwe mu gitabo cy’ubugingo, maze urokoke kujugunywa muri ya Nyanja yaka umuriro n’amazuku arirwo rupfu rwa kabiri nk’uko yohana yabyeretswe (Ibyahishuwe 20:12-15).

Ernest RUTAGUNGIRA