Harubwo uheruka kwiyuhagira?

Yeremiya 4:14. Yewe Yerusalemu we! Uhagira umutima wawe ho ibyaha kugira ngo urokoke.Uzahorana imigambi yawe mibi uzageze ryari?

Yerusalemu ivugwa aha ntabwo ari ubutaka ahubwo n’abahatuye babwirwaga.Yerusalemu ni igihugu Imana yahaye Aburahamu ihamuhera n’amasezerano menshi harimo n’areba urubyaro rwe. Abisiraheri bafite amasezerano akomeye cyane aturuka kuri sogokuru Aburahamu. Yesu nawe yaje kudushyira muri ayo masezerano ya Aburahamu. Kubw ’amaraso yamennye, turi urubyaro rwa Aburahamu, turi abana b’isezerano.

Noneho rero, Abisiraheri nubwo bari bafite ayo masezerano, ntabyatumaga batababaza Imana.Ibyo bigatuma Imana ihora ibihanangiriza, ibasaba kuva mu bibi.

Iri jambo rero riratureba natwe. Ntibikwiye ko umuntu waremwe mw’ishusho y’Imana aba afite imyanda aribyo byaha. Imana yakuremye irashaka ko ugira isuku hose atari ukumesa imyambaro gusa ahubwo no mu mutima hakabamo isuku, nta bizinga bikuriho.

Uwo muntu w’imbere utagaragara yuhagirwa n’Amaraso ya Yesu. Ni douche ikorwa mu kwizera. Iyo umutima ukubwiye ko icyo ukoze atari cyiza, bisaba ko uhita usaba imbabazi Imana ako kanya, ugasaba ko Amaraso ya Yesu akwuhagira, kandi ukizera ko ubabariwe gutyo umunuko ukakuvaho. Ntanze nk’urugero: Umuntu wuzuwemo n’ ibitutsi, aba afite umwanda. Acecetse yakoze n’isuku y’inyuma ntushobora kumenya ko imbere hanuka. Ariko iyo hagize nk’akantu gakora kuri wa mwanda uri muri we, wumva umunuko ukwiye hose, agatukana abantu bakipfuka mu matwi aho ayo matwi aba agereranyijwe n’amazuru yo mu mwuka muri ako kanya.

Igihe n’iki. Kandi ushobora kuba urushye! Emerera Yesu akwuhagize amaraso ye! Uzaruhuka kandi uzumva amahoro yo mu mutima.Ijambo ryatubwiye ngo uzahorana imigambi yawe mibi uzageze ryari? Uyu mwaka wa 2013 ufate icyemezo cyo gutandukana n’ibibi uko byaba bingana kose kuko nta cyaha gito.Ijambo ryatubwiye ngo n’ukwuhagira umutima wawe ho ibyaha kugira ngo urokoke.