Hari icyo wakora ugahinduka umutoni ku Mana

‘’Niwegera ukumva biruta gutamba ibitambo by’abapfapfa, kuko batazi ko bakora nabi ‘’ Umubwiriza 4:17

Iyo umubyeyi yibarutse umwana aba amwitezeho ibintu byinshi. Wenda akumva ko yicunguye, mbese bimubera ishema rikomeye, agenda akurikirana imikurire ye kuburyo niyo akiri muto ariko ageze cya gihe cyo gutumwa umubyeyi atangira kumva akanyamuneza no kubona akamaro ko kuba amufite.

Mu bintu binezeza umubyeyi ni ukubona umwana yitabira gukora ibyo amusabye, ajya aho amutumye, areka ibyo amubujije, bene uyu mwana niyo ugeze murugo usanga ameze nk’umutoni mu bandi.

Ibi niko bijya gusa no mu rugo rw’Imana. Imana yaraturemye kugira ngo tuyishimishe. Turi umurimo wo mu ntoki zayo.

Tumaze kwizera Yesu nk’umwami n’umukiza twabaye abana b’Imana tubiheshejwe no kwizera. Iyo ubaye umwana mu rugo ugendera ku mabwiriza y’ababyeyi nibwo banezezwa no kukugira nk’Umwana murugo.

Imana ifite uburenganzira bwo gukoresha umuntu wayo icyo ishaka, ni nk’uko mu rugo haba harimo abana benshi buri wese afite umurimo we. Hari ubwo rero Imana ishaka gukoresha umwana wayo (umuntu ukijijwe) icyo yatekereje ariko umuntu akaba ya yisuzugura ntayumvire mbese urumva Imana yakwishima?

Igisubizo ni oya, nk’uko umubyeyi atakwishimira umwana utumvira niko n’Imana ishimishwa n’abantu bayubaha, bakumvira ijambo ryayo.

Ubwo Imana yashakaga kurimbura Sodomu na Gomora kubw’ibyaha byaho, Roti we yagiriye umugisha k’Uwiteka arangije ashima kumurokora mukaga kangana gutyo, ariko mbere yuko bagenda Imana yamuhaye umurongo wo kugendedraho, yarababwiye ngo nibagende bihuta kandi birinde kureba inyuma, barabyumva barangije baragenda, bari mu rugendo umugore wa Roti ntiyigeze yita kubyo Imana yababwiye ahuwo we arahindukira ahinduka inkingi y’umunyu. Itangiriro 19:18, 26

Hari igihe Imana ikubuza ikintu ukagira ngo iri kwivugira nyamara iba izi impamvu, Imana iba ifite impamvu rero twebwe abantu hari igihe duhatiriza bitewe nibyo dushaka nyamara utureberera ataribyo ashaka, bigira ingaruka ku muntu utabyitaho we akikorera ibyo ashaka.

Nshuti ibyo twakora byose, n’umwete wacu wose, dukwiye kubikora twumvira Imana.

Kumvira Imana bifitiye inyungu umuntu ubikora.
Abantu b’i Nenewe bagize umwete wo kumvira Imana ubwo bari bamenye ko habura iminsi 40 ngo barimburwe ariko bashgishikarira gushaka Imana.
Kubwo guca bugufi bakumvira Imana barokowe akaga gakomeye.

‘’Imana ibonye imirimo yabo, ukobahindukiye bakareika inzira yabo mbi irigarura, ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza.’’ Yona 3:10

Aburahamu nawe yumviye Imana ubu yitwa Sekuruza w’abizera bose bitwa urubyaro rwe. Umuntu ushaka kuba umutoni ku Mana ni uwumvira ibyo imusaba, ukomeza amategeko yayo, akayubaha ku manywa na nijoro.

Nawe niwumvira Imana bizakubera byiza kurushaho, ntabwo uzabura kunguka, kandi ibyiza byose uzabibona mu rugendo rwawe.

Burya umubyeyi agusabye kumuzanira intebe mu nzu ukamusuzugura ukumva biroroshye, nubwo nyuma waterura inzu ku mutwe wawe ukayimuzanira ntibyamushimisha, uba umeze nk’urimo gutamba ibitambo by’abapfapfa.
Akenshi satani adukoresha imirimo imeze nko gutamba ibitambo by’abapfapfa, akatujijisha akatubuza kumvira Imana.

Iyo Imana ikubwiye amasezerano menshi, harubwo yongereho akantu gato ugomba kwitondera, satani umubare w’amasezerano ntacyo uba umubwiye, aba yishakiramo rya jambo Imana yakubwiye utazarengaho, akaba ari ryo agutegeraho kugira ngo agutandukanye n’Imana.

Tujye tuba maso, tugire umwete wo kumvira Uwiteka, tuzaronka umugisha atanga kandi ntibizaduhombya, Imana ibahe umugisha.

@Agakiza.org