Hari icyo ushinzwe gutunganya aho uri

Tito 1:5
Icyatumye ngusiga i Kirete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b’Itorero mu midugudu yose nk’uko nagutegetse.

Nyuma yo kwiga rino jambo hari ibitekerezo byanjemo ngiye kubasangiza.

Iminsi yo kubaho k’umuntu iba igomba kuba ijyanye n’ibyo agomba gukora. Iyo twumvise ngo abasirikare bagiye mu butumwa bw’akazi baba bafite icyo bagomba kuhakora kizwi. Iyo bamaze kukigeraho bavayo. Ibi bisobanuyeko igikomeye s’igihe bagomba kumara mu butumwa ahubwo igikomeye ni Intego(impamvu) yatumye bajya muri ubwo butumwa.

Pawulo yandikira Tito yamwibutsaga ko kuba yaramusize i Kereti bifite impamvu kandi birumvikana ko igihe azamara kuzuza iyi nshingano ashobora kuhamukura.

Ibi byanteye gutekereza cyane nsanga Imana idushyira ahantu, mu kazi, mu Itorero, mu murimo kubera impamvu runaka.

Gusa nsanga abenshi badaha agaciro impamvu yatumye baba aho hantu.

Iyo umuntu akora atazi inshingano ze ahora ajagaraye agendera ku byo abandi bakunda cyangwa bamuhitiyemo. Nyamara Imana yo ubwayo ifite icyo yamushinze kandi nicyo kiba gikwiriye kuba icy’igenzi(Principal).

Ibaze ibi bibazo:

1) Uyu mwaka wa 2017 Imana ikongeye wo kubaho n’iki Imana ishaka ko ukora mu Itorero, mu muryango, mu gihugu...?

2) Kuba hari ibyo ubona bitagenda neza muri murimo w’Imana, mu Itorero.... ntibyaba bifitanye isano no kuba utari gukora neza icyo Imana yagushyiriyeho?

3) Tito yari afite inshingano zo gutunganya ibyasigaye bidatunganye bitewe n’ibihe barimo, wowe ugendeye mu bihe urimo, mu murimo w’Imana ukora ubona byose ari byiza? Ntabyo gukosorwa ubona?
Niba bihari ubikoraho iki?

Reka uyu mwaka twige kubaho twuzuza inshingano twatorewe mu buryo runaka ariko kandi tuzirikane ko hari n’izindi nshingano Imana yatanze idakoresheje amatora (Abefeso 4:11).

Izo nshingano nazo tuzuzuze kuko zifitanye isano n’ubuzima turimo.

Yateguwe na
EV.Fred RUBERWA
FISHERS OF MEN MINISTRY
[email protected]
0785182251

Inonosorwa na
Bishop Fidele Masengo, Umushumba mukuru wa Foursquare Gospel Church