Hari abagore b’ uburyo 5 umushumba akwiye kwitondera mu itorero

1) Umugore ushaka kuba mu buzima bwawe.

Bene uyu mugore hari igihe aba yarahuye n’ibibazo bitandukanye,wenda yashatse umugabo mu buryo adashaka,yatandukanye n’umugabo se cyangwa umugabo yamutesheje umutwe mu buryo bwose butandukanye. Ahora aza mu rusengero buri cyumweru yewe no mu minsi isanzwe aza ku rusengero ahura kenshi n’umushumba, ibi bishobora gutuma uyu mugore yiyumvamo uyu mushumba kuko wenda amwakira kenshi mu biro cyangwa se akamutega amatwi bityo yumve ko umushumba afite amahoro yari yarabuze iwe mu rugo.

Sinshaka kuvuga ko abashumba badakwiye guha umwanya aba bagore ngo batege amatwi ariko nubona bene uyu mugore ukwiye kuba maso, ukiragiza Imana kuko nurangara wowe n’uyu mugore Satani azabatega umutego ukomeye mutazikuramo.

Rimwe na rimwe uzasanga bene aba bagore bafite byose ariko nta mahoro afite mu rugo bituruka se ku mufasha we yashatse mu buryo runaka atishimiye cyangwa ibindi bisa n’ibyo.Ibi byatuma mu gihe yaba aboneran amahoro muri wowe kurusha iwe.

2) Umugore ushaka kuba nk’umubyeyi wawe (mama).

Azakwiyegereza nk’umubyeyi wawe, akuzanire ibyo yatetse kubera ko wenda aziko ubikunda akumvishe ko ariyo mpamvu. Ntabwo ari kenshi azakwereka ko aganisha ku byerekeye ubuhehesi ariko ukwiye cyane kugenzura iyi myitwarire kuko yakuviramo umutego ukomeye wavamo icyaha gikomeye giukisha izina ry’Imana.

3) Umugore ushaka kuba umukunzi wawe.

Uyu we hari n’igihe aba asanzwe afitanye umubano udasanzwe n’umuryango w’umushumba uyu niwe Salomo yavuze mu gitabo cy’Imigani. Uyu mugore agaragara nk’udasanzwe azakora byinshi bigamije gushimisha umushumba ku buryo nta kosa wabibonamo, gusa iyo umubajije impamvu yo gukora ibi hari ubwo yasubiza ngo ni uko ubikwiye cyangwa ukwiriye kubikorerwa nk’umukozi w’Imana.

Aza kenshi agerageze kuboneka mu ruhende rwawe kenshi ndetse yige bimwe birangaza uyu mushumba wenda umufasha agiramo intege nke.Ukwiye Mushumba kugenda gake kuri bene uyu mugore kugira ngo uwiteka atazakubonaho igicumuro biturutse ku kurangara.

4) Umugore ushaka kuba inshuti yawe y’inkoramutima.

Uyu we inshuro nyinshi azaza ameze nk’uwashaka kukurema icyizere hagati ye nawe. Azashaka kandi kwigira umujyanama wawe wa bugufi...

Aba agerageza kukumvisha ko mwabonana igihe cyose umukeneye yewe akabikubwira kenshi ngo wumve ko burya bikwiye. Ibi ukwiye gutangira kubikemanga ndetse ukabyitwaramo neza kugira ngo ubashe kugeza iyo ntama y’Imana aho Imana yagusabye kuyigeza.

Ukwiye rero kwirinda icyagutandukanya n’ubwere bw’Imana Imana yagushyizeho ndetse ukaba rimwe narimwe wahurira nawe ahantu ahagaragara,hafunguye aho buri wese ababona. Ukwiye kandi kwirinda uburyo bwose bwatuma ubwiza bw’Imana bukujya kure yaba mu mvugo mukoresha muri kumwe, mu ndamukanyo n’ibindi.

5.Umugore utazi icyo ashaka

Uyu mugore we aza aje kugushaka kubera ubufasha n’inama ariko rimwe na rimwe atinda mu biro byawe mu bintu bitari ngombwa. Uyu kandi akomeza kuza kenshi ku biro byawe wamubaza akakubwira ko wenda yari atambutse ngo asuhuze umushumba we,hari igihe azakubwira ko agukumbuye bikomeze bityo,kugeza ubwo azarengera bigatuma mukora icyaha.

Bene uwo umugenera umwanya ukwiye ,kandi mukavugana ibintu biteguye neza.Ndetse iyo bibaye ngombwa umugenera gahunda agenderaho.Wikwica umwanya munini mutinda ku ngingo imwe gusa kuko bizakurura n’ibitari ngombwa.Byaba byiza nawe muhuriye ahantu heza hagaragara kandi habona buri wese ashobora kubona.

Ntabwo nanditse iyi nkuru ngamije kwibasira igice kimwe ,ubutaha nzagaruka ku bagabo 6 bateye impungenge muri iki gihe.Ikindi ibi ntibigamije gusenya imibanire myiza y’abashumba n’abo bayoboye ahubwo bifasha abashumba kumenya neza gutunganya umurimo bahamagariwe badatsinzwe n’uburiganya bw’umwanzi Satani.

By:Nicodeme Nzahoyankuye
Source: The Christian Post