Haranira kugira umutima unyuzwe, uzunguka

Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi 1Timoteyo 6:6

Mu buzima busanzwe umukristo wese aho ava akagera aba abizi neza ko kubaha Imana ari inshingano ye, nubwo hari ubwo adashobora kuzuza izo nshingano neza ariko aba abizi neza ko abitegetswe.

Umuntu ukunda uko bisa kose uramwubaha kandi Imana irenze kuba umuntu yo ni umuremyi wa byose niyo mpamvu ikwiriye icyubahiro cyose.

Kuyubaha rero ni ikintu gikomeye ariko kandi iyo gifatanijweho n’uyu mutima unyuzwe bigira inyungu nyinshi kurushaho.

Iyo witegereje intambara nyinshi ziba mu isi inyinshi zishimgiye ku kutanyurwa, kuko buri wese aba yifuza gutera indi ntambwe mu by’ubu buzima rimwe na rimwe bigatuma ishyari rizamuka rigatera bamwe kugiririra nabi abandi. Ikintu gitangaje ni uko usanga abashaka iby’abandi ni abafite bashaka ni iby’abafite duke, mbese ibifi binini bikunze kugira umwete wo kumira uduto Ariko Bibiliya yatubwiye ngo wubaha Imana ugateranyaho kunyurwa mu mutima wawe, nta kabuza urunguka.

Akenshi Imana tuyizi ko ari Imana ikora ibitangaza, Imana ifite imbaraga n’ibindi byinshi bitewe nuko buri wese yayibonye, ariko uyu mutima unyuzwe iyo umuntu atawufite ntashobora na gato kubona imirimo y’Imana.

Ntashobora guhereza agaciro iby’imbaraga Imana yakoze kuko aba yumva hari n’ibindi ashaka, yego kwifuza bihora mu mutima wa muntu, ariko kunyurwa ni iby’agaciro.

Ibyo simbivugiye yuko nakekaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n’ibyo mfite. Abafiripi 4:11

Waba ufite byinshi cyangwa nta nabyo, waba ufite inenge cyangwa ntazo uko uri kose Imana nibyo yabonye ko bigukwiriye, igikwiririye ni ukwiga kunyurwa nabyo, ukishimira ibyo ufite, ukanyurwa nuko uri, ntakabuza uzagira inyungu nyinshi.

Hari igihe usanga umuntu ahora aganya kandi wenda ugasanga nta n’impamvu ikwiriye kumutera uwo mutima, hari n’ubwo Imana imukorera ibitangaza ntabihereze agaciro kubwa wa mutima uhoramo amaganya, ariko nukuri biradukwiriye nk’abakristo kugira umutima unyuzwe, ibyo dufite tukabishimira Imana kandi tukiga no kubibamo mu buryo buyihesha icyubahiro. Ntakabuza inyungu nyinshi tuzazibona.

Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi 1Timoteyo 6.6