Hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga abikora!

Hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga abikora.
Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibyo afite byose. Ariko uwo mugaragu niyibwira ati ‘Databuja aratinze’, agatangira gukubita abagaragu n’abaja, no kurya no kunywa no gusinda,.. Luka 12:43-45

Muri iyi nyigisho tugiye kugaruka ku nteruro Yesu yavuze ngo hahirwa umugaragu shebuja azaza agasanga akibikora. Ndifuza ko tuganira ku magambo Yesu yavuze yanditse muri kiriya gitabo cya Luka. Yesu yaciye umugani abwira abo bari kumwe, nibutse ko natwe turi kumwe nawe mu gihe cyacu.

Iyo dukijijwe, ntibiba bihagihje ngo twinjire mu bwami bw’Imana cyane ko ntabwo Yesu aza uwo munsi wakijijwe, ashobora gutinda kuko ntawe uzi igihe azazira, bigusaba gukomeza kubaho ubuzima bukijijwe, bwejejwe uko ugenda wegera Imana.

Yesu rero abwira abantu ati shebuja w’abagaragu runaka afite gahunda yo kujya mu rugendo, asigira abagaragu be ibyo bakora. Umva ijambo Yesu yavuze, yaravuze ngo shebuja nagaruka agasanga abo bagaragu, harimo abazabwirwa amagambo meza, ariko ni abagaragu shebuja azasanga bakibikora. Ngo azabegurira ibyo bafite byose.

Umva ikibazo ngo hari umugaragu uzabona shebuja atinze, akavuga ati ibi sinabivamo databuja yaratinze abivemo, uyu ntacyo azagororerwa. Nubwo yaba yarakoze byose mbere gato y’uko shebuja aza akabivamo, shebuja ntacyo azamumarira kuko we azagororera abo azasanga mu kazi (bagikijijwe).

Nshuti Yesu yaraduhamagaye, ubu turi mu murimo we, ariko niwibwira uti aratinze ukabivamo, ibya mbere ntacyo bizakumarira kuko urahirwa gusa nasanga ukiri mu gakiza.

Ntabwo hahirwa abakoreye Imana kera, ntihahirwa abazabikora kera, hahirwa abagaragu (abantu) Yesu azaza agasanga bagifite inzira zijya i Siyoni mu mitima yabo. Buri mwaka, buri kwezi, buri kinyejana, buri mwanya, hahirwa umugaragu shebuja azasanga akibikora. Ndakubwiza ukuri nta kiruhuko cyo gukizwa kuko Yesu azaza nk’umujura, ntawe uzi igihe azazira, niyo mpamvu ugomba kubihoramo (Indagihe=Present). Ujye umukorera nkaho aguhagaze hejuru, mbese aje ako kanya, nasanga ukibirimo uzumva impanda. Yesu aguhe umugisha urahirwa Yesu nasanga ugikijijwe. Amen.