HARIGIHE UKENERA ABAKUBWIRA"HOYA" KUGIRANGO UBE UWO UGOMBA KUBA WE!

Mubuzima byinshi tubifashwa n’abantu bagenzi bacu, ndetse ntawabaho ubuzima bwa nyamwigendaho ngo agire icyo ageraho!

Ariko iyo Imana ibona ibyiringiro byawe warabishyize mu bantu gusa,ijya yemera ko haribyo batagukorera kandi babishoboye, ngo nawe ugire icyo wimarira!

Ibi bihe byo kubwirwa "NO"narabisuzumye nsanga bibabaza ubinyuramo,ako kanya ariko wasuzuma ugasanga iyo bitabaho utari kuzagira icyo wimarira, kuko rimwe na rimwe kugira ngo utsinde ABANZI NI NGOMBWA

1.Abaguhemukira batuma ushyira ibyiringiro byawe byose mu Mana Idahinduka
2.Abakwimisha akazi batuma ufunguka ugatangira iyawe Business ugaha abandi akazi
3.Uwukodesha nakubwira nabi bizaba Itangiriro ryo gushaka uko uzubaka iyawe
4.Abagukanga iyo babaye benshi bikugeza kugushira ubwoba
5.Abavandimwe bakugurisha muri Egiputa nka Yosefu, jya umenyako ari Inzira yo kuzabayoborana n’Abanyegiputa
6.Iyo umuryango umwe ufunzwe ni inzira yo kubona undi mushya, aho guta umwanya ugoragoza utari bwongere gufunguka
7.Abakwereka ko bidashoboka, batera Imana kubahinyuza iyo utifatanije nabo

Menya neza ko ibi byose bitagushobokera udafite kwizera muri wowe! kuko iyo ugufite, ntuyoborwa nibyo ureba,cg wumva ahubwo "UYOBOBORWA n’ibyo WIZEYE" 2kor5:7

Kwizera ni imbaraga zituma udata umwanya kubitagenze neza Ako kanya,ni amaso akwereka icyo satani ashaka kurwanya muri wowe, ni ibyiringiro bikumvisha ko wowe n’Imana nta kure habi mutava,kandi nta kure heza mutagera! Ni ijwi rikongorera ko Umukiranutsi atabeshwaho n’abamukomera amashyi,ntanahungabanwa n’abatamwumva ahubwo abeshwaho no kwizera Roma1:17

Nibigufasha ubisangize abandi!

[email protected]
POWER OF CHANGE
MINISTRIES