Gutsinda Ubwoba.

Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n’Imana mubisabiye, mubyingingiye, mushima(Abafilipi 4:6).

Muri Yosuwa 1:9, Imana yabwiye Yosuwa ngo, "...ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose." Ibi byabaye igihe Yosuwa yiteguraga kuyobora Abisirayeli mu gihugu bari barasezeranyijwe. Buri gihe, Imana itubwira kutagira ubwoba cyangwa ngo duhangayike; Ntabwo Ishaka ko uhangayikishwa n’ikintu icyo ari cyo cyose, uko cyaba kimeze kose.

Ubwoba, ugomba kumenya ko mu by’ukuri ari imbusane yo kwizera; ni ukwizera uruhande rubi. Ni ukwizera ubushobozi bw’ibikurwanya; ni ukwizera ubushobozi bwo gutsindwa, umwijima n’ikibi mu kukugirira nabi! Niyo mpamvu Imana yifuza ko nta kintu ugomba kugirira ubwoba. Yesu yaravuze muri Yohana 16:33 ati, "Ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi." Ntabwo yanesheje isi kubwe, ahubwo yabigiriye wowe.

Muri Luka 10:19, arongera aravuga ati "Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo, n’imbaraga z’umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose." Ibyo bisobanura ko nta kintu na kimwe ugomba gutinya. Reba ubwoba nk’umwanzi wawe ugomba gutsinda kandi ntiwemere ko akandagira mu buzima bwawe. Kugira ngo utsinde ubwoba, ugomba kugira kwizera uruhande rwiza; kwizera Ijambo ry’Imana. Kumenya Ijambo ry’Imana byirukana ubwoba mu mutima wawe maze bigashyira kwizera n’imbaraga mu mwuka wawe. Yohana 8:32 haravuga hati muzamenya ukuri, kandi ukuri ni ko kuzababatura.

Kumenya Ijambo ni intangiriro yo gutsinda ubwoba. Uko ukomeza uminjira mu mwuka wawe, mu bwenge n’ibitekerezo Ijambo ry’Imana, kandi ukanarigenderaho, ubwoba buburizwamo kandi kukirukanwa burundu mu buzima bwawe.

Isengesho: Umutima wanjye urakomezwa n’Ijambo ry’Imana binyuze mu Mwuka Wera. Ubwoba nta mwanya bufite muri njye kuko Imana itampaye umwuka w’ubwoba ahubwo yampaye uw’urukundo, imbaraga n’ubwenge. Ndushishwaho kunesha, binyuze mu mbaraga z’Umwuka w’Imana ukorera muri jye. Imana Ishimwe.

Gucengera Ijambo

Kuko Imana itaduhaye umwuka w’ubwoba, ahubwo yaduhaye uw’imbaraga n’urukundo no kwirinda. (2 Timoteyo 1:7)

Mukomere mushikame ntimubatinye, ntimubakukire imitima kuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izakujya imbere, ntizagusiga ntizaguhāna.” (Gutegeka Kwa Kabiri 31:6)

Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n’uwadukunze, (Abaroma 8:37)

Pastor Anitha