Gutegereza Imana

Niba hari ikintu kigoye mu buzima ni ugutegereza Imana, biroroha kubyigisha, bikoroha kubihugura abandi ariko bikaba ikintu gikomeye kubishyira mu bikorwa. Iyo usomye Bibiliya usanga abantu benshi Imana yaragiye ivugana nabo ariko bakavunika cyane mu gihe cyo gutegereza ibyo yababwiye, ariko nubwo bivuna iyo Imana uyitegereje iraza.

‘’Maze Aburahamu arubama, araseka aribaza ati ‘’Mbese umwana azabyarwa n’umaze imyaka ijana avutse? Kandi na Sara umaze imyaka mirongo urwenda, azabyara? Aburahamu abwira Imana ati’’ icyampa Ishimayeli akabaho, ari imbere yawe!’’ Imana iramusubiza iti’’ Ahubwo Sara umugore wawe ni we uzabyaraho umuhungu, uzamwite Isaka.(Itangiriro 17:17-29)

Hari kinanira Uwiteka se? Mu gihe cyashyizweho, iki gihe nikigaruka nzakugarukaho, Sara abyare umuhungu (Itangiriro 18:14)

Aha ni igihe Imana igirana ikiganiro na Aburahamu ikanamusezeranya ko azabyarana n’umugore we Sara nubwo Aburahamu atari agitekereza ko babyara kubera ko bari bageze mu za bukuru. Muri iki kiganiro kandi Imana yamusezeranije ko kuri we hazakomoka urubyaro ruzakurikiraho isezerano ridashira. Nyuma y’igihe kirekire aba babyeyi bategereje isezerano umwana ntiyahise avuka, nawe ibaze Aburahamu imyaka 100 na Sara imyaka 90.

Nta wundi ufite ingengabihe y’ubuzima bwawe uretse Imana kandi niyo ifite ubuzima bwawe mu biganza byayo.

Reka nibutse umuntu wese ufite icyo yavuganye n’Imana, ukaba utekereza ko Imana yatinze none ukaba wumva bitakibaye, ndakwibutsa ko Imana irinda ijambo ryayo keretse niba atari yo yavuze! Iyo umuntu akwibukije kubyo Imana yavuze bishobora kugutera kumwenyura ukumva urishimye ariko wakongera gutekereza igihe bimaze ukumva ni kirekire mboneyeho kukwibutsa ko nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere (Luka 1:37)

Komera mu Mana ahubwo utegereze wizeye, kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n’Umwami Imana bizasohora.(Luka 1: 45)
Imana ihora izirikana ijambo ryayo, ni iyo kwizerwa kandi ntabwo yakwibagiwe iracyakuzirikana

Mugihe Aburahamu yatekerezaga ko yari akwiye kuba yarabonye umwana mu myaka yashize, Imana yo yari ifite igihe iteganya yashizeho cyo kumuhera umwana, igira iti ariko isezerano ryanjye nzarikomeza na Isaka, uwo uzabyarana na Sara mu gihe nk’iki cy’umwaka Utaha, kuko ari cyo nashyizeho (Itangiriro 17:21)

Aya magambo Imana yavuze haruguru yerekana neza ko Imana ikorera igihe ishatse kandi ko ifite igihe yategekeye ikintu cyose, bigaragaza kandi ko ikomeza isezerano ryayo kugeza irisohoje. Ikibazo ahubwo kiza kuvuka aha ni ukumenya ni ikihe gihe koko? Ukurikije amagambo ari haruguru agaragaza ko ntawakimenya uretse gusa ko ikora mu gihe cyashyizweho nayo kuko akenshi Imana itubwira ibyo izadukorera ariko ntihite itubwira igihe runaka izabikorera, twe idusaba kuguma mu nzu yayo tukayitegereza. Hari igihe umuntu kubera kumva ko yatinze yishyiriraho igihe ariko tubonye igira igihe cyashyizweho kandi ko ntakiyinanira.

Ushobora kuba wumvaga bikuyoboye, igihe umaze gisharira kubera ibyo umaze kunyuramo mu gihe cyashize, none rero nyemerera nkwibutse ko Imana ariyo igena ibihe n’imyaka kandi ntakiyinanira nawe mugihe cyashyizweho yaguha Isaka ugaseka ugashira umubabaro. Amen