Gushima Uwiteka nizo mbaraga zacu. Ernest

GUSHIMA UWITEKA NIZO MBARAGA ZACU.
Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Amahoro y’Imana abe muri mwe, Uyu mwanya turaganira ijambo ry’Imana nahaye umutwe uvuga ngo GUSHIMA UWITEKA NIZO MBARAGA ZACU.

Kuva kera hose gushima ni umuco w’Abanyarwanda, uretse no gushima Imana,

Umuvandimwe wagize neza nawe arashimirwa, akagabirwa ndetse akagirwa inshuti, mu muco w’aba kristo natwe ni Ngombwa ko tuzirikana ndetse tugashima Imana ku mirimo itandukanye idukorera, Zaburi 126: 3 Uwiteka yadukoreye ibikomeye, Natwe turishimye.

Ijambo ry’Imana twize riravuga ngo gushima Uwiteka nizo mbaraga zacu, ariko Ndabaza ni ryari dukwiye gushima Imana, ni iki dukwiye uyishimira? Akenshi mu mashimwe yacu hagaragara mo ikintu cyo gukunda ubutunzi, ibitunga imibiri n’ibindi bisa nabyo bigasa n’ibyerekana ko gukora kw’Imana tukubonera muri izo nzira gusa, Ni koko Uwiteka abohora imbohe, Uwiteka akiza indwara, Uwiteka aragabura , Uwiteka yambika abambaye ubuza, Uwiteka akiza ubutindi , ariko ndagirango nse nk’ubakangura gato gukora kw’Imana ni kugari cyane, Ikorera mu mpande zose z’ubuzima tubaye mo kugirango ishimangire ubudahangarwa bwayo.

KUKI IMANA IDUKORERA IBIKOMEYE cg IBITANGAZA?

Ni ukugirango imirimo yayo yerekanirwe muri twe (Yohana 9), abantu bose barusheho gusobanukirwa ko yatumwe, maze ubwami bwayo bwamamare mu isi, niyo mpamvu Gushima Imana bikwiye kuba bumwe mu buryo bwo Kuramya Imana: Abantu bakamenya ko ariyo yonyine ishobora byose (Itang 35:11), tuyishime mu buryo bwose Tujye mu maso ye tumushima, Tumuvugirize impundu n’indirimbo, Kuko Uwiteka ari Imana ikomeye, Ni Umwami ukomeye usumba ibigirwamana byose (Zaburi 95 :2-3).

Gushima Uwiteka nizo mbaraga zacu. Dawidi ageze ku rugerero yasanze bose batinye Goliyati, yibuka ibyo Imana yamukoreye, yibuka intare n’idubu zapfuye muriwe yiyongeramo imbaraga ko Umufirisitiya atakomeza gusuzugura Imana ya Isilayeli, yiyemeza kumurwanya, kubw’ibyo aranesha (1Sam 17: 34-58), Iyo dushimye Imana bidusubizamo ibyiringiro, tukongererwa imbaraga, umwuka wera akadukomeresha ibihamya by’ibyo Imana yakoze tugahagarara dushikamye.

Ese Gukora Kw’Imana tukubonera he?

Nk’uko nabivuze haruguru, Gukora kw’Imana kuragutse cyane kuva mu itangiriro ry’isi kukageza ku mperuka y’isi, Iremwa ry’isi ubwaryo ni igitangaza gikomeye gikwiye kudutera guhora tuyishima, gusamwa, kubyarwa no gukura kw’uruhinja ni igitangaza, kubabarirwa ibyaha ni igitangaza gikomeye tuboneramo Imana, dukwiye kubaho mu buzima bushima Imana kuko tubayeho mu bitangaza byayo (Zabuli 107: 1-2

Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, 106.1; 118.1; 136.1; Yer 33.11 Kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose, Abacunguwe n’Uwiteka bavuge batyo, abo yacunguye akabakura mu kuboko k’umwanzi ). Nehemiya atangiye kubaka inkike z’I Yerusalemu ( Neh 2:17-20) Yababwiye uko ukuboko kw’Uwiteka kwabanye nawe…maze biyunga mo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza.

Benedata Gushima Imana biyikora ku mutima, bityo kugira neza kwayo kugatembera kuri twe, iyi nkuru y’ababembe 10 Yesu yakijije irabyerekana neza…. Luka 17: 19-20 Ababonye arababwira ati “Nimugende mwiyereke umutambyi.” Bakigenda barakira.Umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n’ijwi rirenga, yikubita imbere y’ibirenge bye aramushima, kandi uwo yari Umusamariya. Yesu aramubaza ati “Ntimwakize muri icumi? Ba bandi cyenda bari he?Nta bandi bagarutse guhimbaza Imana, keretse uyu munyamahanga?” Kandi aramubwira ati “Byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije.” Mbifurije kugira umutima Ushima.

ERNEST RUTAGUNGIRA