Gukuramo inda ku bushake kimwe mu byorezo cyugarije isi ya none

Mu gihe hirya no hino ku isi hakomeza kubera bimwe mu byo bamwe bita ibyo mu minsi y’imperuka, hari ibirushaho kwigaragaza kurusha ibindi kuburyo kubyita ibyorezo byo mu isi ya none bitagishidikanywaho. Kimwe muri ibi harimo nko guramo inda kubushake birushaho kugenda bifata indi ntera.

Ibi byakunze kuvugwa cyane mu bihugu bigaragara ko biteye imbere cyane ku mugabane w’Amerika ndetse no mu bihugu by’Uburayi, ariko kugeza ubu biragenda byigaragaza no mu bihugu bya Afurika, aho kugeza ubu gukuramo inda bitakiri igitangaza ari nako amategeko agenda asinywa yemerera abantu kubikora nta nkurikizi.

Iyo uganiriye n’abanyamadini batandukanye nubwo batavuga mu mvugo yeruye ngo bemere ko umuntu yaringaniza urubyaro ariko kandi nanone abenshi bahurira ku kuba kubyara abo umuntu adashoboye kurera atari byo byakwitwa ubushake bw’Imana, kuko nayo itanezezwa no kubona abantu bayo babayeho nabi.

Icyakora na none iyo bageze ku cyo gukuramo inda ku bushake hafi ya bose bahurira ko bidakwiye kuko bitemewe kuvutsa ubuzima umuntu wamaze kubaho.
Ibi bituma umuntu yibaza ngo umwana yitwa umuntu ryari kuburyo uwamuvukije ubuzima byaba byitwa icyaha? Ibi nabyo bivugwaho mu buryo butandukanye aho bavuga ko igihe cyose habayeho guhura k’umugabo n’umugore umwana agatangira kubaho mu nda y’umugore aba yamaze kwitwa umuntu, bigatuma bemeza ko udashaka gukora iki kimaze gufatwa nk’ibisanzwe yakwirinda mbere y’uko habaho umuntu aho kumuvutsa ubuzima.

Urubuga rwa Gikristo rwandika inyigisho zitandukanye www.enseignemoi.com, rutangaza ko bamwe mu bashakashatsi bemeza ko ku munsi wa 25, umutima w’umwana utangira gutera, ku munsi wa 30 hari ibice bimwe na bimwe biba byatangiye kubaho birimo amaso,amatwi n’umunwa, icyumweru cya gatandatu hari uburyo ubwonko buba bwatangiye hanyuma mu cyumweru cya 7, umwana aba yatangiye gukina no koga mu nda ya nyine. Icyumweru cya 8, ibice bimwe biba byatangiye kujya mu mwanya wabyo hari n’ibirimo gukura, hanyuma mu cya 11, umwana akaba hari ibintu ashobora gufata mu biganza.

Ubu bushakashatsi buramutse ari bwo koko bwakwemeza ko umuntu aba yarabayeho kera, uretse ko mu bitekerezo by’Imana ho aba yarabayeho kera.
Ubundi bushakashatsi buvuga ko nko mu gihugu cya Canada, 41,2% by’inda zakuwemo kubushake bigatangazwa n’ibitaro ari iz’abana bafite hagati y’ibyumweru 9 na 12.

Hari n’abemeza ko ashobora kumva ububabare guhera ku cyumweru nk’icya 12, 20.
Ibi byose bituma umuntu yibaza niba ibi bikorwa mu bihugu byose kandi abantu bakaba barushaho kubifata nk’ibisanzwe, isi yaba yerekera he? Mbese kuvutsa ubuzima aba baziranenge Imana ibifata ite? Ese kuba amategeko y’ibihugu runaka abyeza bikaba byakwemerwa mu mategeko yabo bikuraho ko ari ibyaha?
Ese koko kuba abantu bafite ubwoba bw’ubuzima nk’imwe mu mpamvu ituma bafata icyemezo cyo gukuramo izi nda ni wo mugambi w’Imana?

Ibyaha byinshi birarushaho kugenda bifata indi ntera kandi ukabona bigoye n’abitirirwa izina ry’Imana kubyigomekaho, ariko kandi na none Imana ntihinduka.

Ibi byose bizana n’ibindi byaba gushyingira abahuje ibitsina, n’ibindi byinshi byose bikubiyemo kwica amategeko y’Imana bigakomerezwa kubahiriza amahame y’abantu.
Tugeze mu bihe bikomeye aho hirya no hino ku isi hasigaye habaho n’abitwa abacitse ku icumu ryo gukuramo inda kuko byahindutse icyorezo.

Umwana ni umwandu uva k’Uwiteka , akoze mu gitangaza cy’Imana kuko uwakubaza ukuntu amagufwa y’umwana akurira mu nda ya nyina hakavamo umuntu kandi mu nda ya nyina huzuyemo amazi gusa byakugora kubisobanura.

Imana itabare isi ya none kandi irengere ubwoko bwayo, uwezwa arusheho kwezwa ye kwanduzwa n’isi.

Turasabwa gusenga menshi kugira ngo Imana iduhe imbaraga zingana n’ibihe duhagazemo, kandi tubashe guhamya ibyo twemera no kubihagararaho. Imana itwiteho twese kandi turusheho gusenga. Amen.