Gukorera mu cyerekezo wahawe n’Imana

Abaheburayo 8: 5b “Gira umwete wo gukora byose ukurikije icyitegererezo werekewe kuri wa Musozi”

Yesu ashimwe, nejejwe no kongera gusangira namwe ijambo ry’Imana, rigira riti ‘’gukora ukorera mu ntumbero wahawe n’Imana.’’

Uyu munsi abantu benshi barimo gukora ibishoboka ngo bagire aho bava kandi bagera mu buryo busanzwe bw’umubiri kandi bamwe bikabakundira bikagenda neza. Ndagira ngo tugaruke kuri aya magambo, Imana iguhamagara hari umuhamagaro wiyumvisemo kurusha ibindi, bitekereze neza? Bishobora kuba: gufasha abakene , abapfakazi n’imfubyi, kuvuga ijambo ry’Imana mu buryo bwo kuririmba cyangwa mu ijambo ry’Imana, umuhamagaro wawe ushobora kuba uwo kwigisha abana, tekereza neza aho ugeze ushyira mu bikorwa ibyo wahawe n’Imana gusangiza abandi.

Gira umwete wo gukora ukurikije icyitegererezo wahawe. Ndagirango ntange ingero zo muri bibiliya kubantu bakoze bakurikije icyo babwiwe n’Imana kandi Imana nayo ikabashyigikira. Kuko iyo ukoze ibitajyanye n’umuhamagaro wawe akenshi usanga urimo uteza imvuru n’amahane kuko ntabwo wakoze ibyo wagombaga gukora.

1. Nowa
Uyu mugabo Imana yaritegereje ibona arimo abyaza umusaruro amahirwe yari afite. Itangiriro 6:8-9” Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Uru nirwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n’Imana”.

Imana ishimwe. Hari igihe Imana iha umuntu amahirwe yo kuyigiraho umugisha, ayo mahirwe abantu bakayakerensa. Nowa yakiranukaga mu gihe kigoranye ariko anamba ku Mana ye, ibyo bituma agirira umugisha ku Mana. Iyo umuntu yabaye mu mwanya we, nta kabuza Imana iramusura ikamumenyesha imigambi yayo haba ku muryango we, ku itorero ndetse no ku gihugu. Amen.

Imana yamenyesheje Nowa ko iherezo rya byose rije mu maso yayo. Ibyo byatumye Nowa agirwa inama yo kubaza INKUGE mu giti cyitwa Goferu. Itangiriro 6:22 “ Nowa agenza atyo, ibyo Imana yamutetse byose aba ari byo akora”. Nshuti z’Imana ndagira ngo mbamenyeshe ko Imana itazatubaza ibyo itaduhaye.

Imana izatubaza iby’ingo zacu kububatse( umugabo,umugore, n’abana), Imana ntizakubaza imibare y’umutungo itaguhaye ariko ibyo yaguhaye wabikoreshejemo iki ngo abantu bunguke kumenya Imana? Ubwo uziko uha umushonji ibyo kurya amaze akongera akabona Ko Imana imusuye kandi ko iriho bigatuma akomeza kugira ibyiringiro ku Mana!

2. Mose
Imana ihamagara Mose, byari bigoye kujya kuvuga Imana atazi!! Ari nacyo cyatumye abaza Imana ati ndababwirako uri nde? Kuva 3:14, Imana isubiza Mose ati: NDI UWO NDI WE, kandi ati abe ariko uzabwira Abisirayeli uti: NDIHO yabantumyeho. Ni byiza ko tuvuga Imana uko iri, Uko twayibonye uko yabanye natwe, tukavuga Imana twahuye nayo.

Mose yagendeye mu magambo meza Imana yari yamubwiye. Imana ishimwe kuko yatangiranye urugendo na Mose kandi akarugeza aho yagombaga kurugeza. Natangajwe n’amagambo meza Imana yabwiye Mose KUVA3:12 “ Iramusubiza iti”Nukuri nzabana nawe, ibizakubera ikimenyetso yuko arinjye ugutumye, ni uko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa,mugakorera Imana kuri uyu musozi”. Ingero ni nyinshi. Ariko reka twibaze.

Ni irihe yerekwa wumva wahawe n’Imana? Mbese amahirwe wahawe waba urimo kuyabyaza umusaruro ufasha Kristo Kuzana iyazimiye? Tekereza niba uhagaze mumuhamagaro Imana yaguhagaritsemo?

Ikibazo si urucantege urimo guhura narwo, kuko hari n’abandi bahuye narwo ikibazo ni intege nke zakwinjiriye ukaba usigana mu muhamagaro ugira uti barambona bate? Harya nibo baguhamagaye? Nibo mwavuganye? Wikibuza umugisha Imana yakugeneye.

ABAH.10:23 “ Dukomeze Kwatura ibyiringiro byacu tutanyegenyega kuko uwasezeranije ari uwo kwizerwa”. Imana ibahe umugisha kubwo kurindirira Imana dukora ibyo yaduhamagariye. Ev NDAGIJIMANA Donath.