Gukorera Yesu kandi umukurikira

Aya ni amagambo abiri atandukanye kuko ubusanzwe biroroshye ko umuntu yumva bitashoboka ko umuntu akorera Yesu atamukurikiye, ariko Yesu ubwe niwe wavuze jo umuntu niyiyemeza kumukorera akwiriye no kumukurikira. Gukorera Yesu ni ukuba mu mirimo y’Imana nk’uko bisanzwe ariko iyo hajemo gukurikira ni ukunyura inzira yanyuraga, kubaho nk’uko yabagaho. Ubusanzwe ushatse wavuga ko gukurikira Yesu bigoye kurusha kumukorera, kuko yaravuze ngo umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorere umusaraba we ankurikire. Kenshi rero kubera gukurikira Yesu harimo iyo kiguzi cyo kwikorera umusaraba, umuntu yahitamo kumukorera byonyine.

Yohana: 12:26 Umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n’umugaragu wanjye ari ho azaba, Umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro.

Iri Jambo Yesu yaribwiye Filipo na Andereya ababwira ko agiye kugenda ariko icyo yaje gukora ku isi yagikoze ariko ababwira ko umuntu agomba kumukorera kandi agakomeza no kumukurikira kuko aho Yesu ari niho nawe azaba ndetse n’Imana Data izamuha icyubahiro.

BeneData natekereje kur’iri Jambo cyane, nsanga hari ibintu umukristo agomba kumenya muri uru rugendo rwo kujya mu ijuru:

Gukorera Imana

Nasanze harimo isezerano ko umuntu akwiye gukorera Imana nkuko Yesu agiye kujya mu ijuru yabitegetse abigishwa : “Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n’Umwana n’Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose.” ( Matayo: 28:19-20)

Ibi bitwereka ko iminsi yose dufite hano ku isi tugomba kuyikoreramo Imana kandi inshingano ikomeye ni uguhindura abantu abigishwa ba Kristo. Mbese ujya wibuka ko ufite umurimo wo kubwira abantu ko Yesu Kristo ari we nzira yonyine ijyana umuntu ku Mana? Uwo murimo ni uw’abakristo twese kandi ubikora azabihemberwa:
Daniyeli:12.3 abanyabwenge bazarabagirana nk’umucyo wo mu isanzure ry’ijuru, n’abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk’inyenyeri iteka ryose.

Gukurikira Kristo

Umutu ukorera Yesu akwiye kumukurikira: Yesu igihe cyose yamaze ku isi yagiye yigisha abantu ubutumwa bwiza ariko agenda asaba abantu ko bamukurikira, ariko hari abangaga ngo babanze bajye guhamba, undi ati "reka mbanze jye gusezera abo mu rugo" …..(Luka:9:57-62).

Uko niko mur’iyi minsi abantu bameze bakurikiye Yesu ariko basubiye inyuma, bajya mu byaha bavuga ngo bazihana. Ariko ndagira ngo wowe wasubiye inyuma hindukira ukurikire Yesu kandi azaguhemba, reka kuvanga, nubwo wagerageje kwihisha abantu ariko Imana ntiwayihisha kuko yo irabibona ko ujijisha nyamara utayikurikiye.

Ndagusabye ngo nkuko wamenye ukuri abe ariko ukomeza wisubira inyuma. Umva uko Yesu yavuze: “Nta muntu ufashe isuka ureba inyuma, ukwiriye ubwami bw’Imana.” Komeza ukurikire Yesu kuko agufitiye byinshi byiza kandi ushinge aho ashinguye, ugire umutima nk’uwari muri we.

Kuba aho Yesu ari

Iyo umuntu yakiriye agakiza agira impinduka mu bugingo kuko Kristo aba yinjiye mu bugingo bwe aho Yesu ari haba amahoro, guhuza, kwera imbuto nziza, urukundo, kubabarira. Mu gihe tukiri mu isi haba hari itandukaniro kuko tuba tuyirimo ariko har’ahandi tuba twicaye mu buryo bw’Umwuka.

Kandi na nyuma y ’ ubuzima bwa hano ku isi tuzaba aho Yesu ari mu buryo bugaragara, Yohana14.1-3 Yesu ajya kujya mu ijuru yabwiye abigishwa be kudahagarika imitima yabo, bibaza aho bazaba, arababwira ati:” Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi; iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu.Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo.”
Yesu Kristo ari mu ijuru kandi yicaye iburyo bwa Data (Abaheburayo:10.2, 1Petero:3:22, Abakolosayi:3:1) aho niho azajyana abantu bamukoreye kandi bamukurikiye. Ngaho haranira kuzabayo

Imana Data izamuha icyubahiro

Benedata hari icyubahiro abana b’Imana bafite kuko bakurikire Imana igitanga. Buriya kwitwa umwana w’Imana bitandukanye nuko wakwitwa indaya, umusinzi, umusambanyi…. Kuko Imana iha icyubahiro abana bayo. Yesu nawe yigeze yabwira abigishwa ngo: “Sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise incuti kuko ibyo numvise kuri Data byose mbibamenyesheje. Ibyo bidutera kunezererwa Imana yo yahaye icyubahiro abayikurikiye kandi niko bizamera no mu ijuru.

Wowe wamenye Kristo, mukorere, unamukurikira kugirango atazaza kuguhemba agasanga wagiye kandi kuko wamukoreye ariko wibagirwa gukomeza kwiyeza, no kwirinda. Nkwifurije gukomeza gukurikira Kristo kuko nibwo uzabona ibihembo kuri wa munsi azaza kujyana itorero.