Gukiranuka guturuka mu kwizera Yesu Kristo/Ev.Donath

ABAROMA 3:21-31” Ariko noneho hariho gukiranuka kw’Imana kwahishuwe kudaheshwa n’amategeko, nubwo amategeko n’ibyahanuwe aribyo biguhamya, niko gukiranuka kw’Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu kristo ari nta tandukaniro………”

Nshuti bakundwa muri Kristo Yesu, ndabashuhuje mu izina ry’umwami wacu Yesu! Yesu ashimwe!

Nejejwe no gusangira namwe amagambo meza agira ati” Gukiranuka ntabwo twabiheshwa n’ikindi kintu icyo ari cyo cyose keretse kwizera Yesu Kristo.’’

Gukiranuka guturuka ku kwizera Yesu, ntabwo guturuka mu mategeko cyangwa mu mirimo iyo ariyo yose. Uyu munsi mu isi hariho amategeko atandukanye ahana abantu bakoze ibyaha runaka ( urugero, amategeko ahana abantu biba, bica, basambana, etc) ariko ntabwo bituma abantu bareka ibyo byaha kandi bazi neza ko hariho amategeko abahana. Amategeko ntabwo atuma abantu bakiranuka cyangwa bareka ibyaha ahubwo amategeko yerekana ibyaha.

Gukiranuka ntabwo kandi tubiheshwa n’imirimo runaka twakoze, uko waba umunyembabazi ute, ugatanga ibyawe ubifashisha abakene, ukagira ubwitonzi ndetse n’ubwirinzi runaka ngo udacumura (uretse ko ubwo bwirinzi nabwo njye ntabwo mbona udafite Yesu kristo) ariko nta kwizera Yesu ufite muri wowe, iyo mirimo yose aba ari impfabusa.

Kwizera Yesu nibyo byonyine biduhesha gukiranuka kuko nta rinzi zina munsi y’ijuru ryahawe abantu, dukwiriye gukirizwamo, agakizwa kabonerwa muri Kristo (Ibyakozwe n’intumwa 4:12).

Yesu niwe Imana yashyizeho kuba impongano y’uwizera amaraso ye. Ndatangazako Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera (Ibyak.10:34-35), kandi Umuntu wese uzambaza izina ry’umwami Yesu azakizwa (Abaroma 10:13).

Ndatangariza umuntu wese ko mu kwizera Yesu nimo honyine hasohorezwa ibyo gukiranuka, muze tumwizere, tumutumbire, tumuhe ubuzima bwacu kuko niwe banze ryo kwizera, kandi hanze ya Kristo nta gukiranuka twabona cyangwa twakora, dutsindishirizwa na Kristo, kubwo kwizera amaraso ye ko twabatuwe nayo.

Imana ibafashe kandi ndabahamagarira kwizera Yesu, kuko ibyakunaniye, ibikugora, ibigutwaza igitugu ntawundi wabishobora wakuruhura keretse Yesu Kristo wenyine, kuko ariwe ibyo gukiranuka byose bibonerwamo kandi yaduhindukiye abamwizera ubutunzi bukomeye buva ku Mana.

Imana ibahe Umugisha.

Ev. NDAGIJIMANA Donath