Guca bugufi urufunguzo rw’umugisha wawe no kugirirwa neza n’Imana

Namwe basore,mugandukire abakuru ,Mukenyere kwicisha bugufi , kugirango mukorerane, kuko Imana irwanya abibone ,naho abicisha bugufi ibahera ubuntu. Nuko twicishe bugufi muri munsi y’ukuboko gukomeye kw’Imana, kugirango ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye .Muyikoreze amaganya yanyu kuko yita kuri mwe, ( 1 Petero 5:5-7).

Bene data abaakomeye n’aboroheje ,dufite amahirwe adasanzwe, y’uko Imana yatumye tuyimenya, tukanamenya Yesu Kiristo umwana wayo, ari nawe watumwe nayo, kuko binyuze muri we, twagiye tubona ingero nyinshi zerekana ko guca bugufi ari urufunguzo rw’umugisha uva ku mana, twafata urugero rwa zakayo wari umutware w’abasoresha,akaba umukungu cyane, Bibiriya ivugako rimwe yiyumvamo gushaka kubona Yesu, nyamara kubw’ubugufi bwe ntibyamworohera ariko yiyambura icyubahiro cye ngo yurira igiti,maze bimuviramo umugisha wo gucyura umukiza mu rugo rwe no mu bugingo bwe( Luka 19:1-11).

Uretse n’aba kandi abigishwa ba Yesu nabo bigeze kujya impaka bashaka kumenya uko bakwiye kurutanwa,naze Yesu mu kubasubiza ati : abami b’amahanga barayategeka,n’abafite ubutware bwo kuyatwara bitwa ba ruhekerababyeyi,ariko mwebwe ntimukabe mutyo,ahubwo ukomeye muri mwe abe nk’uworoheje,n’utwara abe nk’uhereza (luka 22:24-26) .

Dusanga kandi ibisambo bibiri byabambanywe na Yesu ku musaraba, n’ubwo baziraga ibyo bakoze, mugihe kimwe cyabwiraga Yesu ngo yikure ku musaraba nabo abibuke, kimwe muri byo cyagize guca bugufi kingiga Yesu ngo akigirire ibambe mazi kihagirira umugisha udasanzwe wo kubona ubugingo mugihe haburanga gato ngo gipfe kinarimbuke doreko cyari gupfana ibyaha, ariko kubwo guca bugufi ubuzima bwe buhita buhinduka.

Rimwe na rimwe biratugora guca bugufi bitewe n’ibyubahiro byo mu isi tuba twahawe, nyamara ijambo ry’Imana ritubwira neza ngo Yesu ubwe n’ubwo yabanje kugira akamero nk’ak’Imana ntiyatekereje ko kungana n’Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Ahubwo yisiga ubusa,ajyana akamero k’umugaragu w’imbata,agira ishusho y’umuntu,kandi amaze kuboneka ko afite ishusho y’umuntu,yicisha bugufi,araganduka ,ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba (Afafiripi 2:5-8), aha rero ukaba wakwibaza icyubahiro twe twashingiraho cyatubuza guca bugufi,cyane ko usanga ibiduhenda biba ari n’ibishira mu minsi mike, akaba ari yo mpamvu dusabwa kugira umutima nk’uwari muri kristo wo guca bugufi (abafiripi 2:5) .

Icyubahiro cyo muri iyi si gitambutsa benshi ahakomeye, gituma tubona inshuti n’iterambere muri rusange, kandi ni byiza turanabikeneye, ariko na none twibuke ko hari Imana yo mu ijuru ariyo yo kubahwa no kwizera, uwicishije bugufi imbere yayo arazamurwa kandi yiteguye kudukoresha n’ibirenze ibi, cyo mureke duce buugufi dutsikamire ibyatuma twishyira hejuru bikadukururira ubwibone naze dusingire urufunguzo ry’Imigisha no kugirirwa neza nayo.
Amen.