Gira umwete wigishe ibya Yesu

Uwo yari yarigishijwe Inzira y’ Umwami Yesu, yagiraga umwete mwinshi mu mutima, avuga ibya Yesu kandi abyigisha neza, ariko yari azi umubatizo wa Yohana gusa. IBYAKOZWE N’ INTUMWA 18:25

Uyu ni Apolo wavukiye mu Alekizanderiya nkuko Ku murongo ubanza havuga. Yari yaragize amahirwe yigishwa inzira y’ Umwami Yesu, hanyuma atangira kuyigisha abandi n’ UMWETE mwinshi.

Iyo umuntu amenye ibya Yesu akamwizera aba abaye intumwa mu cyimbo cye (2 Kor 5:20) Ibyo amenye, aba afite inshingano yo kubimenyesha abandi.

Ubundi kwigisha ibya Yesu ntibisaba kuba warize Tewolojiya, kuba warasomye Bibiliya yose cg kubanza kuba umuyobozi mu Itorero nubwo byose ari byiza. cg NGO ube ubizi byose, reka nkubwireko udashobora no kubimenya byose kuko burya tumenyaho igice (1Kor 13:9). Ahubwo kugirango wizere Yesu, hari ibyo wamenye, ibyo nibyo ukwiye kwigisha abandi.

Uyu Apolo we twasomye NGO yari azi umubatizo wa Yohana gusa, urumva nibike yari azi kuko umubatizo wa Yohana nubwo ukwiye ariko ntabwo uhagije ngo umuntu agere mu Ijuru, ariko kuwumenya ariwo wonyine, byari bihagije ngo yigishe Ibya Yesu,
Haleluya.

Icyo ukeneye ngo wigishe ibya Yesu si ukuba warasomye ibitabo byinshi, si ukuba uri umuhanga cyane, si Diplome, si amafaranga, si ukuba ufite aho utaha heza cg uburyo bwiza bwa Deplacement, oya. Icyo ukeneye ni ukumenya ko ufite inshingano yo kwigisha ibya Yesu. Yesu aravuga ngo:" Mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye (Mat 28:19,20).

Ubu mu nzego nyinshi za Leta ndetse no mu ma service menshi, harimo abakristo. None nkubajije, mu rwego urimo cg muri service ukora nikangahe wigisha ibya Yesu abo mukorana?

Iyo ugiye muri mission y’ akazi mu mahanga nibangahe wigisha ibya Yesu?
Ese abo mubana mu rugo ubigisha ibya Yesu? Umuturanyi wawe? Inshuti?

Niba utigishaga ibya Yesu cg niba wari warabiretse, wisubireho.
Hariho uwaririmbye ngo: nubwo utazi gushyomoka kuko utari umuhanga, hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira, ubwire abandi ibyo yagukoreye.

Indirimbo yanyuma mu gakiza. Indir. 110, yo Iravuga ngo: Nutagira umwete mu nzira y’ Imana ntabwo uzinjira mu Ijuru. Imana Ibahe Umugisha.

Yari mwene so TWAGIRAYEZU Alexis.