Garagaza Umunezero!

“Kuko ubwami bw’Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n’amahoro no kwishimira mu Mwuka Wera” (Abaroma 14:17).

Ese birashoboka kuzura umunezero igihe uri imbere y’ibigeragezo cyangwa
ibihe bikomeye? Cyane rwose! Na ndetse, nta gihe cyiza cyo kugaragaza umunezero w’Umwuka uri mu mutima wawe kurusha iyo uri imbere y’ibikurwanya. Waremwe n’Imana kugira ngo unezererwe ibihe byose. None rero, n’aho wahura n’ibigeragezo cyangwa ingorane zikomeye gute, garagaza umunezero mu Mwuka Wera; icyo ni ikimenyetso cy’ukwizera ufite mu Mwami.

Muri Yakobo 1:2-3 haravuga hati “…Mwemere ko ari iby’ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n’ibibagerageza bitari bimwe; Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana.” Ibi si ukuvuga ko tugomba kwishimira ibiturwanya byose, ahubwo bivuze ko unezererwa ukuzura amashimwe no guhimbaza Umwami n’ubwo biba bimeze bityo. Imyitwarire nk’iyo ikurura imbaraga z’ijuru zigakora kubwawe kandi bigatera ibikureba byose gutungana. Ibyawe ni ubutsinzi ibihe byose; ariko urufunguzo ni ukugumana umunezero, utitaye ku byaba biri kuba.

Iyo uramya Imana utitaye ku bibazo ushobora kuba uri guhura nabyo, uba ushimangira ko Usumba byose utuye muri wowe yamaze kuguha ubutsinzi. N’aho wakumva wishimye cyangwa utishimye, ugomba guhora iteka uririmbira Imana uyicurangira mu mutima wawe mu munezero, guhimbaza no gushima! Bibiliya itubwira ikintu gikomeye ku munezero muri Yesaya 12:3, iravuga iti “Nicyo gituma muzavomana ibyishimo mu mariba y’agakiza.”

Agakiza ni ukuvuga ibyiza byose byawe ufite muri Kristo Yesu – ubuzima buzira
umuze, gutera imbere, gutunganirwa, kujya mbere, kurindwa n’ibindi. Ijambo rivuga ko mu munezero uzavoma; ni ukuvuga ko mu munezero uzatera iyo migisha ikomeye ufite muri Kristo kwigaragaza. Bishimangira isano iri hagati y’ukwizera kwawe no kugira umunezero.

Iyemeze uyu mwaka ko nta kintu kizakwibira umunezero w’Imana uri mu mwuka wawe. Iyemeze ko uzanezerwa uko biri kose. Ibi ni ibya ngombwa kubera ko iyo
unezerewe hagati mu bigeragezo bigaragaza ukwizera ufite mu Mwami, ndetse n’ubushobozi bwe bwo kukurenza no kugutera kunesha icyo ari cyo cyose.

Isengesho
Data mwiza, ngushimiye ukubaho kwawe mu buzima bwanjye; urakoze kubwo kuzuza umutima wanjye umunezero, n’akanwa kanjye indirimbo! Umunezero w’Umwuka Wera uri mu mutima wanjye none, nywukugaragariza mu kukuramya no
kuguhimbaza, mu cyubahiro no gushima ububasha bwawe bwo kundenza ingorane z’ubuzima, mu Izina rya Yesu. Amen.

Gucengera Ijambo:

Zaburi 5:11; Zaburi 149:5-9

Pastor Anita