Ese wowe amarira uri kuririra Imana afite ishingiro! Ev.Jean Paul NDICUNGUYE

Abantu benshi baramukurikira, barimo n’abagore bikubita mu bituza bamuborogera.YESU arabakebuka ati"Bakobwa b’i Yerusalemu,ntimundirire,ahubwo mwiririre n’abana bantu Luka 23:27 - 28

Aha bari bashoreye YESU KRISTO bamufashe bagiye kumwica.Twibuke ko urupfu rw’agashinyaguro yishwe arirwo rwatumye umuntu cyangwa se njye nawe twongera kunga ubumwe n’IMANA.

Ikibazo:"Ni iki gitumye ndira?Ni iki gitumye urira?Ni iki gitumye turira?Ese amarira yacu afite ishingiro?Ese turi kuborogera ukuri?

Umunsi umwe umukozi w’IMANA yaduhaye inkuru y’umukristo,mu iteraniro baravuze ngo bazamure ibyifuzo ku MANA.Nuko aratangira arasenga,atakambira IMANA ati"MANA iriya kawunga ndayihaze,uyikure iwanjye uyisimbuze ibindi.....Ariko nyamara wajya kureba ugusenga no kujyana ibiro bibiri byayo ngo afashe abashonje badafite niyo kawunga.

Undi mukristo w’umucuruzi ahura na mugenzi we ku mangazini ye ati"ubu rero mfite icyifuzo gikomeye ndashaka ko unsengera. Ndashaka ko ungira ku musozi ukansengera IMANA ikampa ibintu bikuzura no hejuru......

Birababaje kubona twarafashe IMANA uko wishakiye.Ni byiza ko turirira ibintu bifite ishingiro koko. Niba IMANA yaraguhaye inzu ntabwo kugirango IMANA iguhe inzu ya kabiri ugomba kuboroga n’amarira menshi ku MANA,ahubwo banze utekereze uti"ese nacumbikiye bangahe babuze aho barambika umushya!".

Urundi rugero rwiza niba IMANA yaraguhaye umugisha ikaguha imodoka ntabwo kugirango IMANA iguhe imodoka ya kabiri n’iya gatatu bisaba kuboroga n’amarira menshi ku MANA!Ahubwo banza utekereze uti"ese naba ntarasize umuntu ku nzira!.
Birakwiye ko mbere y’uko tujya imbere y’UWITEKA IMANA ngo tuyiririre tubanze dusuzume niba amarira yacu afite ishingiro. Nkuko bariya bagore b’i Yerusalemu baririye YESU KRISTO umwana w’IMANA.Muri make baririye umurimo w’IMANA.

Natwe rero icyaba cyiza ni uko twaririra ubu bintu bitatu(3)bikurikira,kandi n’IMANA izatwumva ndetse isubize,iduhe n’ibyo dukeneye byose.

Ibyo bintu dukwiriye kuririra ni ibi:

- Kuririra abarimbuka,abatarakira YESU KRISTO nk’Umwami n’umukiza,
- Kuririra ababaye(Imfubyi,abapfakazi,abarwayi,imfungwa)ariko kandi tunabafashisha mu byo dutunze
- Kuririra itorero,birakwiye ko turirira itorero kuko muri iki gihe hari byinshi birwanya itorero rya KRISTO.

Bibiliya iduha ingero z’abantu barize amarira kandi IMANA urabasubiza abandi barira amarira IMANA ibabwira ko nta shingiro bafite ryo kuririra IMANA.

- Hagayi n’umwana we Ishumayeli mu butayu,Aburahamu amaze kumusenda.Ishumayeli ararira amarira te agera k’UWITEKA.
- Hana yari afite intimba yo kutagira umwana IMANA yumva gusenga kwe imuha umwana (Samuel).
- Samuel yararize,yingingira Umwami Sawuli ariko IMANA iramubwira iti"uzagezahe kuririra Sawuli?

Turi muri iyi si twifuza byinshi,ndetse twumva byose twabitunga kandi twabisaba IMANA.Ariko mureke dusuzume uko tubisaba twirinde kuririra ibitari ngombwa.
Benedata,bakristo namwe bavandimwe,IMANA iduhane umugisha.

Ev.Jean Paul NDICUNGUYE