Ese witoza gushyira mu bikorwa ibyo usoma muri Bibiliya?

‘’Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza, azaba nk’umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare.’’ Matayo 7:24

Kumva, gusoma, kwiga, gufata mu mutwe ndetse no gutekereza cyane ku ijambo ry’Imana ni ibintu byiza umuntu wese wabishobora yakora, ariko byose ntacyo bimarira ubikora iyo adashyira mu bikorwa icyo ijambo ry’Imana rimusaba.

Dawidi yaravuze ngo ‘’nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho.’’

Ijambo ry’Imana rigomba kuza rigahindura byose muri wowe. Ubundi ntabwo ijambo ry’Imana ryagera mu mutima w’umuntu ngo rimusige uko yarari, ahubwo wenda wenda abenshi bashobora kuribika mu mutwe, bakarifata, bakaryiga n’ibindi, ariko ritacengera mu mutima kuko uRibikiyemo nibwo wavuga nka Dawidi, rikagufasha kudacumura ku Mana.

Niba ijambo ryageze muri wowe ritagufasha kudacumura ku Mana, ntacyo ryaba ryarakumariye.

Tugomba gukora iby’ijambo ridusaba atari ukuryumva gusa. ‘’Ariko rero mujye mukora iby’iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka.’’ Yakobo 1:22

Umunyamahirwe ni urimenya ariko akanihatira gushyira mu bikorwa icyo rimusaba.
Ntabwo byoroshye kubera ko Satani nawe ari hafi kugira ngo akubuze kurishyira mu bikorwa. Hari ubwo atureka tukaryiga, tukarifata mu mutwe ariko byagera igihe cyo kurishyira mu bikorwa ugasanga biratunaniye.

Satani aratujijisha tukibwira ko kwinjira muri Bibiliya cyane tukamenya byinshi kuri yo biduhindura kandi nta na kimwe twashyize mu bikorwa. Ushobora no kujya mu ishuri ukiga ariko satani akakuriganya intambwe ikomeye yo kurishyira mu bikorwa, kandi ibindi byose bihita bita agaciro niba uryiga ukabaho ibitandukanye n’ibyo rigusaba.
Ntaho waba utandukaniye n’umuntu ukora itabi akandikaho ko ryica , agahindukira akaba ariwe unywa ryinshi.

Yesu yabivuze mu mazina yabyo ko umuntu wumva amagambo ye akayakomeza aba umunyabwenge kandi aba yubatse inzu ye ku rutare. Matayo 7:24

Yesu yakunze gusobanura neza ko umugisha uri ku bumvira ijambo rye, bakaryubaha, bagakora ibyaryo. Yohana 13:17
Uburyo bwiza bwo kuba umunyabwenge ku Mana no kubaho uko ishaka, ni ugushyira mu bikorwa icyo rigusaba.
Usabe Imana igushoboze gukora icyo ijambo rigusaba.