Ese uhiriwe mu isi aba ahiriwe no mu ijuru?

Ubundi mu isi hari abantu bahirwa ariko abenshi muri ni abafite ibifatika. Bamwe mu bahirwa ni abafite amafaranga menshi, amashuri menshi, imiryango ikomeye n’abandi. Hari umwanya ugeraho mu isi wenda uyobora, ukubonye akakwita uhiriwe, gusa ibi ntibyakubuza kurara urira. Kuko umuntu ashobora kugura abamurinda ariko ntiyagura amahoro.

Hari amafaranga utunga ugatinywa, ubundi abakubonye bakakwita uhiriwe n’ibindi byinshi.

Mu gihe Yesu yigishaga, cyane mu gitabo cya Matayo, yagaragaje abantu bahirwa muri bo iyo urebye usanga mu by’ukuri nta numwe isi yakwita uhiriwe, kuko ni abantu ubona isi idakeneye ariko mu bwami bw’ijuru nibo Imana yahisemo kwita abanyamahirwe.

“Hahirwa bakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo’’ Matayo 5:3

Ibi Yesu yabibwiye abantu baturutse imihanda yose baje kumva ubutumwa bwiza cyangwa se ingisho ze. Aha hari bateraniye abantu b’ingeri zose, abakene, abakire, abababaye n’abishimye, abaciye bugufi n’abakomeye.

Muri byinshi bitandukanye Yesu yabigishije, ababwira ko mu bantu bahirwa harimo abakene mu mitima yabo kuko bafite amahirwe yo kuboba ubwami bwo mu ijuru.

Ahandi yaravuze ngo ‘’Hahirwa abashavura kuko bazahozwa’’ Matayo 5:4 . Mu by’ukuri mu bwenge bw’abantu nta muntu wahirwa ashavura.

Mubwami bw’Imana, uyu Yesu yamwise umunyamahirwe gusa kuko byaterwa n’ikigushavuje akomeza hasi yabwiye abantu ko hahirwa abantu barenganyirizwa gukiranuka, kuko nabo ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo.

Abandi bantu Yesu yise abanyamahirwe harimo abantu bafite inzara n’inyota byo gukiranuka, aba nabo bazahazwa. Iyo umuntu yumva atagifite inyota yo kubaha Imana ngo ayikiranukire, nta nubwo byoroshye ko akora ibyo Ishaka kuko abantu bagomba guhora bashashaka ibyo Umwami wabo ashima.

Biragaragara rero ko kubera ko Imana itareba nk’abantu, ikindi mu isi bareba ifatika ariko mu ijuru si ko bareba. Si bibi gutunga iby’isi ariko ni ahawe ho kwibaza ngo mbese mpisemo kutwa umunyamahirwe mu isi cyangwa mu ijuru?