Ese ufite umutwaro w’ abarimbuka? Pastor Claude

Imana yacu irera kandi yanga icyaha, ariko ikunda umunyabyaha. Imana iravuga muri Ezekiyeli 18:23 : “Muragirango nishimira ko umunyabyaha apfa?........ Ikiruta si uko yahindukira akava mu nzira ye mbi, akabaho?”

Yesu Kristo nawe yagaragaje umutwaro w’abarimbuka, mu migani itatu yaciriye Abafarisayo n’abanditsi muri Luka 15: Umugani w’intama yazimiye, igikoroto cyazimiye, ndetse n’umugani w’umwana w’ikirara. Muri iki gice cya Luka, Yesu yagaragaje ukuntu haba umunezero mu ijuru, iyo umunyabyaha umwe yihannye, kumurutisha abakiranutsi mirongwicyenda n’icyenda badakwiririye kwihana (umurongo wa 7).

Muri iri somo ryo kugira umutwaro w’abarimbuka, tugiye kubona urugero rwiza, twasigiwe na Sogokuru wo Kwizera : Aburahamu.

Aburahamu asabira I Sodomu: Itangiliro 18:23-33

Igihe Imana yagendereraga Aburahamu, yahavuye yerekeza I Sodomu, ari nacyo gihe Aburahamu yagiranye ikiganiro nayo; amaze kumenya ko igiye kurimbura I Sodomu. Aburahamu yababajwe ni uko Sodomu igiye kurimburwa , ni ko guhangara kubwira Uwiteka ati: “ Ntibikaguturukeho Uwiteka, kurimburana abakiranutsi n’abanyabyaha” (umurongo wa 25).

Inshuro esheshatu Aburahamu yabijije Uwiteka ibi bibazo:

• Ahari muri uwo mudugudu harimo abakiranutsi mirongo itanu? Waharimbura se ukanga kuhareka kubw’abakiranutsi mirongo itanu bahari? (umurongo wa 24)
• Ahari kuri mirongo itanu hazaburaho batanu, uzarimbura uwo mudugudu wose kuko habuzeho batanu (umurongo wa 28)?
• Ahari hazabonekayo mirongwine (umurongo wa 29)
• Umwami ye kurakarakara nanjye ndavuga. Ahari hazabonekayo mirongo itatu (umurongo wa 30).
• Dore mpangaye kuvugana n’umwami wanjye. Ahari hazabonekayo makumyabiri (umurongo wa 31).
• Umwami ye kurakara reka mvuge rimwe gusa. Ahari hazabonekayo icumi (Umurongo wa 32).

Muri izi nshuro esheshatu nkuko nabivuze haruguru, Aburahamu yinginze Imana, igisubizo Imana yamuhaye kuri byose ni : “ Ntabwo nzaharimbura”
Aburahamu yaba yarakoze ikosa bwa nyuma (ibi n’ibitekerezo byanjye), byo kubwira Imana ngo :” Reka mvuge rimwe.” Imana rero ntabwo ikinishwa cyangwa ngo tuyibwire nkuko tujya tubwira inshuti zacu ngo: “Burya narivugiraga, ntabwo nari nkomeje.” Yego ku Mana ni Yego , Oya ku Mana ni “Oya”.

Yesu yaravuze ngo : “ Ahubwo ijambo ryanyu ribe “ YEE, YEE; OYA, OYA, ibirenze bituruka ku mubi (Matayo 5:37).

Mu bitekerezo byanjye, iyo Aburahamu atavuga ngo “ Umwami ye kurakara reka mvuga rimwe gusa” (v. 32), ahubwo agakomeza agenda amanuka, akaza kugera ku Mukiranutsi umwe (Loti ) ari nawe warokotse , ntabwo Imana yari kurimbura Sodomo.
Isomo twakuramo: Twige uko tuvugana n’Imana, yego ibe yego na oya ibe oya bizatuma dukomeza kabaka ubusabane bwacu nayo.

Aburahamu, Inshuti y’Imana.

Abo bagabo barahaguruka baragenda, berekeza amaso I Sodomu, Aburahamu arabaherekeza.

Uwiteka aribaza ati: “ Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora?” Kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw’ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Kuko icyatumye mumenya ari ukugirango ategeke abana be n’abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y’Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka baca imanza zitabera , kugirango Uwiteka azazanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho (Itangiliro 18: 16-19).

Ikibazo: Genzura imibereho yawe n’Imana, wisuzume urebe niba hari amabanga y’Imana ubitse. Hari ubwo Imana ijya ikumenyesha ibyo igiye gukora? Iyo ubimenye se ubyitwaramo ute? Utangira gusengera abantu cyangwa ibintu Imana ikweretse?
Cyangwa ugera ikirenge mu cya Gehazi kugirango wivaniremo inyungu ?
‘’ Ariko Gehazi umugaragu wa Elisa umuntu w’Imana aribwira ati: “ Ko Databuja yagiriye Namani w’umusiriya Ubuntu ntiyakire ituro yamutuye, ndahiye Uwiteka Imana nzima, ndiruka mufate ngire icyo mwiyakira.” (2 Abami 5:20). Umusararuro wavuyemo ni uwuhe? Ibibembe bya Namani byamwomyeho no ku rubyaro rwe iteka ryose (2 Abami 5:27). Imana idutabare.

Gereranya umutima n’igishyika Aburahamu yari afite abarimbuka , urebe n’umutima wa Yona n’igishyika cye ku barimbuka.

 Aburahamu : Ubonye muri Sodomu abakiranutsi (50; 45; 40; 30; 20; 10) mbese waharimbura. Imana irasubiza iti: “ Ntabwo naharimbura”
 Ariko ibyo bibabaza Yona cyane ararakara. Asenga Uwiteka ati: ”Uwiteka , sicyo navugaga nkiri iwacu? Nicyo cyatumye nsohoka mpungira I Tarushishi, kuko namenye ko uri Imana igira Ubuntu n’imbabazi itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi kandi yibuza kugira nabi. None rero unyice kuko gupfa bindutira kubaho (Yona 4:1-3).”

Imana yabwiye Yona ko yari ibabajwe n’I Nineve umurwa munini, urimo abantu basaga ibihumbi ijana na makumyabiri (120.000) batazi gutandukanya indyo n’imoso , hakabamo n’amatungo menshi (Yona 4:11).

Umusozo:

Waba uri umukozi w’Imana mu mu nzego zinyuranye ( Musenyeri, Apotre, Pasitori, Mwarimu, umuyobozi wa Korali n’abandi).

1. Ese waba ufite umutwaro w’abarimbuka nkuko Aburahamu yari awufite? Waba ujya ubasabira se (Gusenga no Kwinginga)?

2. Waba ujya ugirana ubusabane n’Imana ku buryo ufite amabanga y’Imana ( Ibyo yavuze) ubitse, haba ku gihugu, kuri wowe, ku bandi, cyangwa se ku itorero ryayo?

3. Niba nta mabanga y’Imana ubitse, watangira nonaha ugashaka uko uba inshuti y’Imana ; ubyigiye ku buzima bw’Aburahamu.

4. Ni ubuhe buryo ugeza ubutumwa Imana yaguhaye kubo bugenewe? Ufite umutima w’Aburahamu wari wuzuye impuhwe n’igishyika, cyangwa ufite umutima wa Gehazi wo gushaka indamu no kwifuza indonke mu banyabyaha.

5. Ese mu bantu ushinzwe cyangwa uyoboye, waba ufite nibura abantu icumi b’abizerwa kuburyo bashobora kuzitira igikorwa cy’Imana cyo kurimbura? Aba bantu bawe baba bameze nka Daniel utangirwa ubuhamya n’abatizera ko yari umwiringirwa, ntabonekweho n’amafuti cyangwa igicumuro (Daniel 6:5).

6. Niba ntabo ufite, watangira ubu ukabashaka (ukabatoza), kuburyo ushobora guhagararana nabo, mukaba mwasaba Imana guhagarika umugambi mubi iba yateguye ku batayumvira.

Uwiteka adufashe, kandi abane namwe IMANA IBAHE UMUGISHA.

Pastor Claude GIHANUKA.
Tel. 0788526010,0728526010,0738526010.
Email : [email protected]