Ese ni ngombwa ko Abakirisitu bajya mu nsengero buri gihe ?

Mu mpera z’icyumweru, kuwa Gatandatu no ku cyumweru ni imwe mu minsi iyo witegereje mu mihanda no mu mayira usanga abantu bacyeye bafite bibiliya n’ibitabo bitandukanye berekeza mu nsengero, wababaza impamvu batasengeye mu ngo zabo
bakakubwira ngo bagiye mu nsengero kuko ariho bagirana ubusabane n’Imana.

Aha rero ukaba wakwibaza niba hari icyo bitwaye umuntu abaye umukirisitu ariko agasengera aho ari ?

Mu nzandiko ze umuyobozi w’ishuri rikuru The Telos Institute International ryigisha ibya bibiliya Dr John Bechtle, yanditse kuri iyi nsanganyamatsiko yagize ati : “Birashoboka cyane ko umukirisitu yagira ubusabane n’Imana kandi atigeze akandagira mu rusengero”, atanga ingero nk’igihe umuntu ari mu bitaro, agihe uri mu bihe by’intambara, ufite akazi kakuboshye gatuma atagera mu rusengero, ari mu buroko n’ahandi hose hatuma umukirisitu atabona uburyo bwo kugera mu rusengero, ariko nanone yongeraho ko bisaba ubwenge ndetse n’ubushishozi cyane ko aho
hantu uba uri uba ufite amahirwe menshi yo guca ukubiri no gushyikirana n’Imana.

Ni mpamvu ki zindi zituma abantu bacika mu nsengero ?

Uretse kandi ibi bitekerezo bya Bechtle, hari n’abandi harimo n’Abanyarwanda bahisemo kureka kujya mu nsengero ahanini ngo bitewe n’abayobozi bazo bagiye bagirana ibibazo, imyigishirize itarabanyuze, kwanga igitsure cy’Abayobozi bazo bamwe bita kubinjirira mu buzima, benshi muri aba bagafata icyemezo cyo guhora bahindura insengero bakajyaahabanyuze cyangwa se bakihuriza hamwe ari nk’abantu 10 bahuje ibitekerezo bakajya basengana.

Muri rusange ni iki umuntu yungukira mu rusengero ?

Iyo ukurikije ibyo tubona mu nsegero zose ndetse n’ibyanditse mu ijambo ry’Imana urugero 1 Abakorinto 14 :26, Yesaya 49 :13, 1 Abami 5:15-, Zaburi nyinshi, Luka 2 :41- dusanga mu nsengero habaho gusangira ijambo ry’Imana, kuramya guhimbaza Imana, Guhugurana, kwihana, Kuririmba ndetse no kwimenyereza kubana n’abandi mu rukundo, ibi byose bikaba bifasha umuntu kugira umubano mwiza n’Imana. Si ibi gusa kuko Imana uko turushaho kuyegera nayo irushaho kutwiyereka cyane ko yanabihamije mu ijambo ryayo ngo uko turushaho kwegera umunsi w’imperuka turusheho guterana kwera.

Mu gusoza iyi nkuru twagira tuti : “Ni ngombwa ko umukirisitu ajya mu rusengero kugira ngo arusheho guhora yiyungura ndetse anakure mu buryo bw’imibanire ye n’Imana, kandi niba hari icyo upfa n’abayoboye urusengero reba impamvu nyamukuru ikujyanyeyo ni ugushaka Imana, byaba byiza ahubwo mukemuye icyo kibazo kuko guhunga si igisubizo.”

Ernest Rutagungira