Ese ni iyihe ntego ababwiriza butumwa bwiza badakwiye guhusha.

Mu nsengero, mu bitangazamakuru bitandukanye n’ahandi henshi hahurira abantu, muri iyi minsi usanga ababwiriza ubutumwa bushingiye ku ijambo ry’Imana bariyongereye, ndetse bikanagaragara ko bakoresha imbaraga n’ubwitange bwinshi muri uyu murimo, ibi rero akaba ari ibyo kwishimirwa, gusa hejuru yabyo byose, tukaba twifuje kurebera hamwe uburyo bwakoreshwa ngo rya vugabutumwa ryabo rirusheho kugira umumaro munini, no kugera ku ntego yaryo muri rusange.

Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 28:19-20, dusanga mo amagambo agira ati “Ni uko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa,mubabatiza mu izina rya Data wa twese n’umwana n’umwuka wera ,mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y’isi.

Aya magambo atwereka neza ko ivugabutumwa ryose rikwiriye kugira icyerekezo kimwe, cyo kwigisha no kwemeza abantu ubutumwa bwiza bw’agakiza Yesu yatuzaniye, kubaha Imana no kwitondera amategeko yayo, ibi kandi ko umuntu atabasha kubigeraho atizeye Yesu, nk’uko tubisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 14:6, ubwo Yesu yasubizaga Toma ati “Ni njye nzira n’ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye, yongeraho ngo iyo baba baramenye Yesu baba baramenye Imana.

Byaba bitangaje cyane ndetse binababaje, umuntu cyangwa itsinda ry’abantu ryitanga rigategura ibiterane by’ivugabutumwa, nyamara byose bikarangira hatabayemo umwanya wo kubwira abantu babyitabiye ko Yesu agira neza, ko akiza indwara n’ibyaha ndetse agatanga ubungingo,ahubwo abantu bakabwirwa ko bagiye gukorerwa ibitangaza ndetse bagakurwaho imivumo ya karande yababujije gutera imbere no gukira gusa! Ibi nabyo ni ngombwa cyane kuko abantu b’Imana bakwiriye kubwirwa ibyururutsa imitima,bagahumurizwa bakanabwira ko intambara zabo zizashira ( Yesaya40:1-2), ariko byonyine ntibihagije.

Benedata babwirizabutumwa, bashumba b’amatorero namwe banyempano zitandukanye,mwebwe mujya mugira umugisha wo guhagarara imbere y’abantu mubabwiriza ubutumwa bwiza, mufite umugisha ukomeye cyane kuko muri bamwe Yesu yise abasaruzi, akaba ari nabo yasabye Imana se ngo yohereze ( luka 10:2), ikigeretse kuri ibi mukaba munahishiwe ibihembo byinshi nk’abahinduriye benshi kubukiranutsi iteka ryose ( Daniyeli 12:3), bityo rero birabareba cyane, ndabinginga mbwirijwe n’umwuka ngo murusheho kurasa ku ntego y’ivugabutumwa ryanyu ari ryo kubwira abantu Yesu ariwe mwana w’Imana.