Ese koko abanyabyaha batazihana bazasoreza urugendo rwabo he?

Iki ni ikibazo abantu benshi bashobora kwibaza. Icyakora nanone urujijo rwavuka kuri cyo rushobora gushingira akenshi ku kudasoma ijambo ry’Imana. Mu gutanga ibisubizo kuri iki kibazo, turifashe Bibiliya, kuko tuyemera nk’ijambo ry’Imana. Ese koko abanyabyaha bazarimbuka nk’uko bivugwa mu nyigisho nyinshi? Abanyabyaha koko bazajya mu muriro?

Turareba niba Bibiliya hari aho ivuga umuriro w’iteka, kuko hari abazi ko ubaho kuko gusa bawumvanye abavugabutumwa batandukanye, abandi babifata nk’iterabwoba, n’ibindi nk’ibyo. Ibi bituma bamwe bitwararika kuri byinshi atari uko gusa bakunda kuzajya mu ijuru ahubwo kuko batinya uyu muriro. Bamwe bubahiriza amategeko 10 ya Mose, abandi baziririza imihango y’amadini babarizwamo.

Ndakwibutsa ko Bibiliya ivuga yeruye ibijyanye n’uko umuntu yakwirinda kuzarimbuka, agategura ubuzima buri nyuma y’urupfu rusanzwe.
Bibiliya ivuga umuriro w’iteka cyangwa se gihenomu nk’ahantu hateye ubwoba, ho kwirindwa.‘’ “Azabwira n’abari ibumoso ati ‘Nimuve aho ndi mwa bivume mwe, mujye mu muriro w’iteka watunganirijwe Umwanzi n’abamarayika be’’ Matayo 24:41
‘’ intara ye iri mu kuboko kwe kandi azeza imbuga ye cyane, amasaka ye azayahunika mu kigega, ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima.” Matayo 3:12

Daniyeli ahanura, yaravuze ngo bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n’isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Daniyeli 12:2
Mariko we yandika yahavuze nk’ahantu hateye umubabaro utarigeze kubaho, yaravuze ngo ni ahantu urunyo rushya ntirupfe, umuriro ntuzime, yavugaga Gehinomu.’’ Mariko 9:46

Pawulo yandikira i Tesalonike avuga umunezero w’abubaha Imana, ariko akavuga n’umubabaro w’iteka abanze kumvira ubutumwa bwiza bw’Umwami Yesu bazabamo. 1 Abatesalonike 1:7-9

Tutabiciye ku ruhande, umuntu wese utemera ubutumwa bwiza ngo yizere Umwami Yesu, ahabwe ubugingo buhoraho, afite umugabane muri Gehinomu, uko niko kuri kw’ijambo ry’Imana. Uyu muriro ugenewe abanzi b’Imana, bigomeka kuri yo nk’uko satani n’abo yamanukanye byabagendekeye, niho bafite umugabane, kimwe n’undi wese udashaka kwizera Umwami Yesu.

Yohana wanditse ibyahishuwe we ngo yabonye abanze kumvira Imana bajugunywa mu muriro waka amazuku, bahora bababazwa iteka, Ibyahishuwe 20:10

Nshuti hatagamijwe kugutera ubwoba ibi ni bimwe mu byanditswe bihamya neza ko iherezo ry’abanyabwaha ari ribi. Aha ni ahantu ukwiye kwirinda, ukarwanya impamvu yose yatuma ujyayo.

Kuki hagomba kubaho umuriro w’iteka?

Ubusanzwe Imana ntisaza, ntihinduka ihoraho iteka, abayubashe yabageneye ubugingo bw’iteka bwo kuzabana nabo. Bivuze rero ko igihano cy’iteka ni nacyo gihagije.

Umuti warabonetse:

Bibiliya ivuga ko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw’Imana, twari tugenewe kuzarimbuka, ariko hashimwe Yesu witambitse akarudukiza. Ndakumenyesha ko nubwo Yesu yakoze ibi, usabzwa intambwe yo kubyizera. Umuntu agutekeye, akakwarurira, akagusigira akazi ko kurya gusa kandi aziko ubishoboye, uramutse wishwe n’inzara yabibazwa? Oya, waba wizize. Uko niko amaraso yamaze kumeneka, twarishyuriwe, ariko utinjiye mu iduka ngo ufate icyo wishyuriwe, wagumana ubusembwa bwawe.

Bibiliya iravuga ngo Imana yatanze Kristo kugira ngo umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, Yohana 3:16.
Utamwizera ararimbuka, umwizera agahabwa ubugingo buhoraho.

None nshuti ugize umugisha wo gusoma ubu butumwa, niba warizeye Kristo, komera kandi ushikame ugume mu mwanya wawe, ukomeze icyo ufite, hari ingororano Imana yabikiye abayubaha. Niba kandi utaramwizera, hunga udapfa, ntabwo Yesu yatinze mu bo arindiriye nawe urimo. ‘’ Umwami Imana ntitinza isezerano ryayo, nk’uko bamwe batekereza yuko iritinza. Ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n’umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana.’’ 2 Petero 3:9

Imana iguhe umugisha, amen.