Ese iyo habaye ikosa, Umukristo yitwara ate?

Abantu bifuza kubana mu mahoro, nta mahane n’amatiku ariko uhereye igihe isi yaremewe abantu bajya bahura n’ibibashyamiranya, ibyo bigatera umuntu kwibaza ngo uko gushyamirana guturuka he?
Urubuga topchretien.com rutangaza ko ibi byatangiye mu gihe cya cyera, mwibuke mu busitani bwa Eden igihe Adamu yabwiraga Imana ngo «Umugore wampaye yatumye ndya urubuto watubujije». Adamu yashatse kwikuraho icyaha avuga ko uwo yitaga umugore (Eva) ari we wamushutse; Ibi biboneka no mu miryango y’abantu igihe hari ikosa ribayeho abantu bitana bamwana buri wese yumva ko atabarwaho icyaha akagihunga.

Ikosa rikomeye ribaho ni ukwihunza ikintu kibi kandi wagize uruhare mu kugikora kandi ikigaragara ni uko guhunga no guhakana ikosa bidateza imbere ahubwo bisubiza inyuma. Nta wizera neza ko hari abantu b’abanyamakosa n’abandi batari abanyamakosa, ariko hari abantu baba bazi kitwara neza mu gihe habayeho ikosa.

Si byiza kugira ubwoba mu gihe habayeho ikibazo runaka kandi ufite ubushobozi bwo kugikemura kuko ibyo bibazo ni byo byigisha kandi bigatuma umuntu ahinduka bitewe n’isomo yabikuramo.

Amakimbirane menshi ntafata intera ikomeye iyo akemuwe hakiri kare ariko iyo hatabayeho kuyakemura hakiri kare bitera ibindi bibazo bikomeye.

Nk’umukristo ni byiza kumenya uwo uri we ugendera ku ijambo ry’Imana cyane kandi ugira ubwenge mu byo ukora byose cyane cyane mu gihe habayeho ikibazo runaka kuri wowe cyangwa kuri bagenzi bawe kandi ntiwibagirwe kwihesha agaciro mu gukemura ibyo bibazo wirinda kubogama.