Ese ibyo bamwe bita ibyaha bito ku munsi w’urubanza bizabarokora?

Akensi abantu batandukanya ibyaha bagamije kwiyorohereza, hakaba n’ibyo umuntu ashyira ku murongo, yasanga atabikora akemeranya n’umutima we ko ari umukristo.

Yesu aza yasanze abantu bakomeza amategeko ariko ku byaha bigaragara inyuma, aho kubyoroshya we yongeraho ko nibyakorewe mu mitima y’abantu ari ibyaha. (Kwifuza umugore w’undi abigereranya no gusambana, kwangana mu mutima kuri Yesu abigereranya no kwicana n’ibindi kuko we ntareba gusa ibigaragarira amaso y’abantu ahubwo areba no mu mutima).

Urugero abatari bake uzasanga bashyira icyaha cyo kubeshya mu byoroheje, ariko nusoma ijambo ry’Imana siko uzabisanga ahubwo uzagisanga hamwe n’ibindi wita ko bikomeye. Ababikora babishingira ko akenshi wasanga kibungura, abandi kikabafasha kwirengera n’ibindi ku nyungu zabo, ariko niba koko dushaka kuba abakristo nyabo dusabwa kuvuga ukuri nk’uko kuri mu mitima yacu.

Iyo tuvuze ukuri biba byumvikana ko hari n’ikitari ukuri. Bamwe bafata ukuri ngo nk’ikinyoma gihuriweho n’abantu benshi ariko sibyo ahubwo ukuri ni ukuri si ikinyoma.

Hari abantu babaho mu buzima bw’ibinyoma mukaganira ariko nka 90% y’ibintu mwavuganye akaba yakubeshye, ugasanga byabaye umuco w’umuntu akaba yanabyirata, nyamara ku bantu badakunda ukuri, bakunda kubeshya hari icyo Bibiliya yera ibavugaho.

Hanze hazaba imbwa n’abarozi n’abasambanyi, n’abicanyi n’abasenga ibishushanyo n’umuntu wese ukunda kubeshya.’’ Ibyahishuwe 22:15

Muriyumviye namwe umuntu ubeshya nta mpuhwe azagirirwa, tekereza ko azashyirwa hamwe n’abarozi, ndetse n’imbwa, nyamara ntabwo abantu babihereza agaciro, hari igihe umuntu ahura n’akibazo agahita yumva ko kugira ngo yitabare agomba kubeshya ngo akunde agisohokemo, si byiza kuko aba yikururira uburakari bw’Imana.

Umuntu ubeshya ni mugenzi w’abandi bakora ibizira byose mu maso y’Imana. Hari abantu bakunda kubeshya kandi bakanabikora nabo bazakurikira abasambana, abarozi, n’abicanyi kuko Imana yo mu ijuru irera. Rero ntimuyobe kuko ntinegurizwa izuru, ahubwo izitura umuntu wese ibihwanye n’ibyo yakoze.

Kuba abantu bafite ibyo bita binini cyangwa bito Bibiliya yabisobanuye mu mazina yabyo, ko umuntu ubeshya akanabikora nawe azaba hanze kuko nta mugabane afite mu bwami bw’Imana.

Bibiliya kandi itwereka umuryango w’umugore n’umugabo (Ananiya na Safira), ubwo bari bariyemereye kuzatanga ibiguzi by’umurima kugira ngo bakorere Imana ariko bamara kubibona bakisubiraho bakiyemeza kubeshya Petero ko bawugurishije make, ariko Imana irarakara, bageze imbere ya Petero ahishurirwa byose abibabajije bemeza ko ibyo bari kuvuga ari ukuri ariko byari bitandukanye nibyari mu mitima yabo, nuko uwo muryango ugwa imbere ya Petero kuko bari bikongereje uburakari bw’Imana. Ibyakozwe n’intumwa 5:1

Nubwo ukuri kuryana ariko ni kwiza kurafasha, umuntu ubaho mu kinyoma ahora afite ubwoba ko ashobora kuzavumburwa ariko umunyakuri ahorana amahoro mu mutima we.

Imana ikunda abanyakuri nayo ubwayo yarabyivugiye ko mu bantu bazatura kumusozi wayo wera harimo n’umuntu uvuga ukuri nkuko kuri mumutima we. Zaburi 15:2b

Ni byiza ko twitoza kugira ukuri mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Reka dufatanye na Dawidi dusenge iri sengesho dusabe Imana ngo idukureho inzira z’ibinyoma iduhere amategeko yayo ubuntu (Zaburi 119:29)

Imana idushoboze kubaho ubuzima bwubakiye ku kuri!!

[email protected]